การคำนวณการทำงานของไต Estimated Creatinine Clearance

 

การคำนวณหาการทำงานของไตเรียก Creatinine Clearance หรืออัตราการกรองของไต ถ้าค่าสูงแสดงว่าการทำงานของไตปรกติหากค่าต่ำแสดงว่ามีการเสื่อมของไต ซึ่งคำนวณได้โดยการกรอกข้อมูลลงในตาราง กรอก น้ำหนัก เพศ อายุ ค่า creatinin ในเลือด(ได้จากการเจาะเลือด) แล้วกด calculate

Weight:
Age: years
Sex: Male Female
Serum Creatinine: mg/dL
 
 

Estim. Creatinine Clearance = mL/min

Note: การคำนวณนี้จะใช้ในกรณีที่ค่า creatinin คงที่

Remember:สูตรการคำนวณ
Est. Creatinine Clearance = [[140 - age(yr)]*weight(kg)]/[72*serum Cr(mg/dL)]
(multiply by 0.85 for women)

ค่า creatinin clearance การทำงานของไต

ความรุนแรงของไตเสื่อม

ไตเสื่อมหรือไตวาย