Homophilus influenzae


เป็นปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Haemophhilus influenzae พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีในผู้ใหญ่พบได้น้อยกว่า และมักพบในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไตวายเป็นต้น

อาการเหมือนปอดอักเสบ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  • เหมือนปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรีย
  • การตรวจเสมหะพบเชื้อเป็นแท่ง สีแดง เล็กๆเป็นจำนวนมาก
  • การเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือด

การรักษาปอดบวม

ยาที่นิยมใช้คือ ampicillin

การป้องกันปอดบวม

โดยการฉีดวัคซีน

เพิ่มเพื่อน