หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน


ความรุนแรงของโรคหอบหืด

การจำแนกความรุนแรงของโรคหอบหืด โดยอาศัยจำนวนครั้งของการหอบทั้งกลางวันและกลางคืน ความรุนแรงของอาการหอบ และสมรรถภาพปอด เพื่อวางแผนการรักษาตามความรุนแรงของโรคโดยแบ่งเป็น 

การรักษาจะขึ้นกับความรุนแรงของโรค แผนการรักษาจะเป็นแนวทางเพื่อบอกท่านว่า ควรจะให้การรักษาอย่างไรเมื่อท่านหอบในแต่ละระดับ และบอกวิธีดูแลตัวเองเมื่อมีอาการหอบเฉียบพลัน

ท่านผู้อ่านต้องบันทึกอาการในแบบการประเมินเมื่อครบกำหนดนัดให้นำไปให้แพทย์ที่รักษา การที่ต้องจำแนกความรุนแรงเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนรักษาต่อตารางข้างล่างแสดงความรุนแรงของโรค อาการของโรคแต่ละระดับ รวมทั้งการตรวจสมรรถภาพปอด

ขั้น1ผู้ป่วยที่มีอาการนานๆครั้ง Mild Intermittent

  1. สมรรถภาพปอด PEF>80%ของค่ามาตรฐาน

 

ขั้น2โรคหืดระดับรุนแรงน้อย Mild Persistent

  1. สมรรถภาพปอด

ขั้น3โรคหืดระดับรุนแรงปานกลางModerate Persistent

  1. สมรรถภาพปอด

  ขั้น4โรคหืดระดับรุนแรงมาก Severe Persistent

  1. สมรรถภาพปอด

ท่านผู้อ่านที่เป็นหอบหือมีระดับความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับไหน แผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยตามความรุนแรง

Status Asthmaticus

เป็นภาวะหอบหืดที่ไม่ตอบสนองต่อยาพ่นขยายหลอดลม เป็นภาวะฉุกเฉินต้องรีบเข้าโรงพยาบาล

กลับไปหน้าแรก

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

เพิ่มเพื่อน

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ