jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ดัชนีมวลกาย

การคำนวณ BMI

ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากคือ ความอ้วนและการขาดการออกกำลังกาย ดัชนีมวลกายจะเป็นตัวบอกว่าเราน้ำหนักเกินหรือไม่

ตารางข้างล่างจะแสดงส่วนสูง(ซม.), น้ำหนัก(กก.) และแสดงค่าดัชนีมวลกาย body mass index[BMI] ซึ่งคำนวณได้จากสูตร น้ำหนัก/(ส่วนสูงเป็น ม.)²

สำหรับท่านที่ไม่เป็นเบาหวานหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานท่านอาจจะให้น้ำหนักของท่านอยู่ที่ดัชนีมวลกายไม่เกิน 25 กก/ตารางเมตร แต่สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่านควบคุมน้ำหนักไม่เกินดัชนีมวลกายไม่เกิน 23 กก/ตารางเมตร

วิธีการใช้ให้วัดส่วนสูงเป็น ซม. น้ำหนักเป็น กก. ดูช่องส่วนสูงว่าสูงเท่าใดไล่ตัวเลขไปทางขวาจนพบน้ำหนักที่ใกล้เคียงน้ำหนักที่วัดได้มากที่สุด ให้ดูช่องเดียวกันแถวบนสุด จะได้ค่า BMI

ตารางในการหาค่าดัชนีมวลกาย [BMI] สำหรับผู้ที่มีส่วนสูง 140-180 ซม

ดัชนีมวลกาย

20

21

22

23

24

ส่วนสูง (ซม.) น้ำหนัก

140

39.20

41.16

43.12

45.08

47.04

141

39.76

41.75

43.74

45.73

47.71

142

40.33

42.34

44.36

46.38

48.39

143

40.90

42.94

44.99

47.03

49.08

144

41.47

43.55

45.62

47.69

49.77

145

42.05

44.15

46.26

48.36

50.46

146

42.63

44.76

46.90

49.03

51.16

147

43.22

45.38

47.54

49.70

51.86

148

43.81

46.00

48.19

50.38

52.57

149

44.40

46.62

48.84

51.06

 53.28

 150

45.00

47.25

49.50

51.75

54.00

 151

45.60

47.88

50.16

52.44

54.74

 152

46.21

48.52

50.83

53.14

55.45

 153

46.82

49.16

51.50

53.84

56.18

 154

47.43

49.80

52.18

54.55

56.92

155

48.05

50.45

52.86

55.26

57.66

156

48.67

51.11

53.54

55.97

58.41

157

49.30

51.76

54.23

56.69

59.16

158

49.93

52.42

54.92

57.42

59.90

159

50.56

53.09

55.62

58.15

60.07

160

51.20

53.76

56.32

58.88

61.44

161

51.84

54.43

57.03

59.62

62.21

162

52.49

55.11

57.74

60.36

62.99

163

53.14

55.79

58.45

61.11

63.77

164

53.79

56.48

59.17

61.86

64.55

165

54.45

57.17

59.90

62.62

65.34

166

55.11

57.87

60.62

63.38

66.13

167

55.78

58.57

61.36

64.14

66.93

168

56.45

59.27

62.09

64.92

67.74

169

57.12

59.98

62.83

65.69

68.55

170

57.80

60.69

63.58

66.47

69.36

171

58.48

61.41

64.33

67.25

70.18

172

59.17

62.13

65.08

68.04

71.00

173

59.86

62.85

65.84

68.84

71.83

174

60.55

63.58

66.61

69.63

72.66

175

61.25

64031

67.38

70.44

73.50

176

61.95

65.05

68.15

71.24

74.34

177

62.66

65.79

68.92

72.06

75.19

178

63.37

66.54

69.70

72.87

76.04

179

64.08

67.29

70.49

73.69

76.90

180

64.80

68.04

71.28

74.52

77.76

วิธีการใช้ให้วัดส่วนสูงเป็น ซม. น้ำหนักเป็น กก. ดูช่องส่วนสูงว่าสูงเท่าใดไล่ตัวเลขไปทางขวาจนพบน้ำหนักที่ใกล้เคียงน้ำหนักที่วัดได้มากที่สุด ให้ดูช่องเดียวกันแถวบนสุด จะได้ค่า BMI

25

26

27

28

29

29.5

49.00

50.96

52.92

54.88

56.84

57.82

49.70

51.69

53.68

55.67

57.65

58.65

50.41

52.43

54.44

56.46

58.48

59.48

51.12

53.17

55.21

57.26

59.30

60.32

51.84

53.91

55.99

58.06

60.13

61.17

52.56

54.67

56.77

58.87

60.97

62.02

53.29

55.42

57.55

59.68

61.82

62.88

54.02

56.18

58.34

60.51

62.67

63.75

54.76

56.95

59.14

61.33

63.52

64.62

55.50

57.72

59.94

62.16

64.38

65.49

56.25

58.50

60.75

63.00

65.25

66.38

57.00

59.28

61.56

63.84

66.12

67.26

57.76

60.07

62.38

64.69

67.00

68.16

58.52

60.86

63.20

65.55

67.89

69.06

59.29

61.66

64.03

66.40

68.78

69.96

60.06

62.47

64.87

67.27

69.67

70.87

60.84

63.27

65.71

68.14

70.57

71.79

61.62

64.09

66.55

69.02

71.48

72.71

62.41

64.91

67.40

69.90

72.40

73.64

63.20

65.73

68.26

70.79

73.31

74.58

64.00

66.56

69.12

71.68

74.24

75.52

64.80

67.39

69.99

72.58.

75.17

76.47

65.61

68.23

70.86

73.48

76.11

77.42

66.42

69.08

71.74

74.39

77.05

78.38

67.24

69.93

72.62

75.31

78.00

79.34

68.06

70.79

73.51

76.23

78.95

80.31

68.89

71.65

74.40

77.16

79.91

81.29

69.72

72.51

75.30

78.09

80.88

82.27

70.56

73.38

76.20

79.03

81.85

83.26

71.40

74.26

77.11

79.97

82.83

84.25

72.25

75.14

78.03

80.92

83.81

85.26

73.10

76.03

78.95

81.87

84.80

86.26

73.96

76.92

79.88

82.84

85.79

87.27

74.82

77.82

80.81

83.80

86.79

88.29

75.69

78.72

81.57

84.77

87.80

89.31

76.56

79.63

82.69

85.75

88.81

90.34

77.44

80.54

83.64

86.73

89.83

91.38

78.32

81.46

84.59

87.72

90.85

92.42

79.21

82.38

85.55

88.72

91.88

93.47

80.10

83.31

86.51

89.71

92.92

94.52

81.00

84.24

87.48

90.72

93.96

95.58

 


หรือจะใช้วิธีการคำนวณตามตารางข้างล่าง

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน | อาการโรคเบาหวาน | การวินิจฉัย | การคัดกรอง | ชนิดของเบาหวาน | หลักการรักษา | โรคแทรกซ้อน | เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน | การติดตามและการประเมิน | การป้องกันโรคเบาหวาน