jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ตารางแสดงขนาดและชนิดของยาที่ใช้รักษาโรคแอนแทรกซ์

การรักษาเบื้องต้น การรักษาหลังจากทราบผลเพาะเชื้อ ระยะเวลารักษา(วัน)
ผู้ใหญ่ Ciprofloxacin,400 mg ให้ทางเส้นเลือดทุก 12 ชั่วโมง Penicillin G 4 ล้าน u ให้เข้าหลอดเลือดทุก 4 ชม

Doxycyclin 100 mg ให้เข้หลอดเลือดทุก 12 ชม

60
เด็ก Ciprofloxacin 20-30 mg/kg แบ่งให้วันละ 2 ครั้งไม่เกิน 1 กรัม/วัน อายุ<12ให้ penicillin G 5 แสนยูนิต/kg ทุก 6 ชั่วโมง

อายุ>12 ให้ 4 ล้านu m6d 4 ชม

60
คนท้อง     เหมือนผู้ใหญ่
คนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เหมือนผู้ใหญ่

 

 

โรคแอนแทรกซ์ | โรคแอนแทรกซ์2 | การป้องกัน | การรักษา