Vitamin C (Ascorbic acid) RDA: 100 to 200 mg

หน้าที่ของวิตามินซี


ผลไม้ที่มีวิตามินซี

การป้องกันการขาดวิตามินซี

แหล่งอาหารที่มีวิตามินซี

อาหารที่มีปริมาณวิตามินซีสูงได้แก่

ปริมาณวิตามินซีที่ต้องการในแต่ละวันดังแสดงในตาราง

Recommended Dietary Allowance (RDA) for Adults

Life stage

ชาย

หญิง

ตั้งครรภ์

ให้นมลูก

อายุมากกว่า 19

90 mg/day

75 mg/day

   

ผู้ที่สูบบุหรี่

125 mg/day

110 mg/day

   

อื่นๆ

   

85 mg/day

120 mg/day

ขาดวิตามินซี

สาเหตุของการขาดวิตามินซี

อาการของการขาดวิตามินซี

การวินิจฉัยโรคขาดวิตามินซี

การป้องกันและการรักษาโรคขาดวิตามินซี

รับประทานวิตามินซีมากไปเกิดผลเสียอะไรบ้าง

หากรับประทานวิตามินซี(มากกว่าวันละ100มกต่อวัน)จะทำให้เกิด

อาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อหยุดรับประทานวิตามินซี

แมกนีเซียม สังกะสีวิตามินเอ วิตามินซ วิตามินอีแร่ธาตุวิตามิน

เพิ่มเพื่อน