ยาลดความดันโลหิต losartan

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

  • ความดันโลหิตสูง
  • โรคไตเนื่องจากเบาหวาน

ขนาดและวิธีการใช้ยา

ความดันโลหิตสูง

  • ผู้ใหญ่ให้ขนาด 50 mgวันละครั้ง และเพิ่มถึง 100 mg แบ่งให้วันละ1-2ครั้ง 
  • เด็กอายุมากกว่า 6 ปีให้ขนาด 700 mcg/kgเพิ่มจนถึง 50 mg วันละครั้ง
  • ผู้สูงอายุมากกว่า 75 ปีเริ่มต้นให้ 25 วันละครั้ง

โรคไตเนื่องจากโรคเบาหวาน

  • ผู้ใหญ่ให้ขนาด 50 mgวันละครั้ง และเพิ่มถึง 100 mg แบ่งให้วันละ1-2ครั้ง 
  • ผู้สูงอายุมากกว่า 75 ปีเริ่มต้นให้ 25 วันละครั้ง
  • ผู้ที่ไตเสื่อมอัตราการกรองน้อยกว่า 20 ml/min เริ่มต้นให้วันละ 25 mg

วิธีการใช้ ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้จะคล้ายๆกันในกลุ่ม ARB

valsartan | telmisartan | losartan | irbesartan | candesartan |