ยาลดความดันโลหิต Candesartan

 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 • ความดันโลหิตสูง
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว

ขนาดและวิธีการใช้ยา

ความดันโลหิตสูง

 • ผู้ใหญ่ให้ 8 mg วันละครั้งให้ได้เต็มที่วันละ 32 mg
 • ผู้ป่วยที่ไตเสื่อมหรือล้างไตให้ได้วันละ 4 mg
 • ผู้ที่มีโรคตับเริ่มให้วันละ 2 mg หากตับเสียหายมากแนะนำให้หลีกเลี่ยง

 ภาวะหัวใจล้มเหลว

 • เริ่มต้นให้ 4 mg วันละครั้ง และปรับยาทุก 2 สัปดาห์ขนาดเต็มที่ 32 mg ต่อวัน
 • สำหรับผู้ที่ไตเสื่อมให้ลดขนาดของยาหรือหยุดยาหากการทำงานของไตแย่ลง
 • ผู้ที่มีโรคตับเริ่มให้วันละ 2 mg หากตับเสียหายมากแนะนำให้หลีกเลี่ยง

ข้อห้ามในการให้ยาCandesartan

 • แพ้ยา
 • ผู้ตั้งครรภ์ในไตรมาศ2และ3
 • ผู้ที่ให้นมบุตร

การใช้ยา ผลข้างเคียงของยาจะคล้ายกันในกลุ่ม ARB

ข้อควรระวังในการใช้ยาCandesartan

 • ไม่ควรใช้ยานี้ในคนตั้งครรภ์ไตรมาศ2-3
 • ความดันโลหิตต่ำ หากก่อนใช้ยานี้มีการขาดน้ำ เช่นอาเจียน ท้องร่วง จะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำและเกิดไตวายได้ นอกจากนั้นการใช้ยานี้กับผู้ป่วยหัวใจวายในระยะแรกก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำ
 • การผ่าตัด ผู้ที่ใช้ยาชนิดนี้ความดันโลหิตอาจจะต่ำในระหว่างผ่าตัด
 • สำหรับผู้ป่วยโรคตับจะต้องลดขนาดยาที่ใช้
 • ไตเสื่อมมากขึ้นในผู้ป่วยที่ไตเสื่อมอยู่ก่อน หรือมีสภาพขาดน้ำ หรือใช้ร่วมกับยา NSAID ACE Inhibitor
 • เกลือโพแทสเซี่ยมอาจจะสูงขึ้น

valsartan | telmisartan | losartan | irbesartan | candesartan |