ไขมันในเลือด จะเลือกbutterหรือmagarine

โรคเบาหวานและภาวะไขมันในโลหิตสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูงมักจะพบร่วมกับโรคเบาหวาน ซึ่งจะส่งเสริมทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ไขมันที่สูงมักจะเป็น cholesterol,triglyceride การรักษาไขมันในเลือดจะลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยเบาหวานมีไขมันประเภทใดสูง

ความผิดปกติของไขมันเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยทั้งโรคเบาหวานชนิดที่1 และชนิดที่ 2และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกดโรคหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ระดับความผิดปกติของไขมันจะขึ้นกับการควบคุมเบาหวานว่าสามารถคุมได้ดีเพียงได้ หากควบคุมน้ำตาลได้ดีระดับไขมันก็จะใกล้เคียงคนปกติ หากควบคุมไม่ดีก็จะมีระดับไขมันสูง ระดับไขมันที่มักจะพบว่าขึ้นสูงได้แก่ Triglycerides สูง และระดับ HDL ต่ำ ระดับ LDL ไม่ต่างจากคนปกติ ซึ่งแก้ไขโดยการควบคุมเบาหวานให้ดี ส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ความผิดปกติของระดับไขมันมีความสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่ออินซูลินและความอ้วน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ระดับ triglyceride ต่ำกว่า 400 มก.%   ระดับ triglyceride ที่สูงพบว่ามี่ความสัมพันธ์กับโรคหัวใจมากกว่าระดับ LDLเนื่องจากระดับ triglyceride จะสัมพันธ์กับภาวะ Insulin resistant แม้ว่าการลดระดับ triglyceride

การออกกำลังและการควบคุมอาหารจะลดไขมันชนิดไหน

สมาคมเบาหวานแห่งอเมริกาแนะนำให้ควบคุมอาหารควบกับการออกกำลังกายโดยการลดอาหารไขมันอิ่มตัวและเพิ่มไขมัน monounsaturated fat [ได้แก่น้ำมันมะกอก] ลดน้ำหนักในผู้ที่น้ำหนักเกิน การคุมอาหารและการออกกำลังกายจะทำให้ลด triglyceride และเพิ่มระดับ HDL ส่วน LDL มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก สมาคมโรคหัวใจของอเมริกาแนะนำว่าการออกกำลังกายสามารถลด LDL ได้15-25 มก.% ดังนั้นค่า LDL มากกว่าค่าที่ต้องการเกิน25 มก.% แนะนำให้ยาลดไขมันร่วมกับให้คุมอาหารและออกกำลังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง [เคยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบมาก่อน]

การให้ยาลดน้ำตาลกลูโคสสามารถไขมันในเลือดได้หรือไม่

การควบคุมเบาหวานที่ดีสามารถลด triglyceride ลด LDLได้10-15% แต่ไม่เพิ่ม HDL เป้าหมายของการคุมไขมันเพื่อลดระดับไขมันให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำเมื่อคุณมีไขมันขึ้นซึ่งอาจจะเป็น LDL HDL หรือTriglyceride เมื่อรักษาแล้วจะต้องควบคุมให้ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ความเสี่ยงต่ำคือ LDL ต้องน้อยกว่า 100 มก%  HDLต้องมากกว่า 45 มก%  Triglycerideต้องน้อยกว่า 200 มก%

ระดับความเสี่ยงโดยอาศัยระดับไขมันในผู้ป่วยเบาหวาน
ความเสี่ยง

LDLCholesterol HDL Cholesterol Triglyceride
สูง มากกว่า 130 มก.% น้อยกว่า 35 มก.% มากกว่า400มก.%
ปานกลาง 100-129 มก.% 35-45 มก.% 200-399 มก.%
ต่ำ

น้อยกว่า 100 มก.% มากกว่า 45 มก.% น้อยกว่า 200มก.%

ค่า HDL ในตารางนี้ใช้สำหรับผู้ชาย ผู้หญิงค่า HDL ให้บวก 10มก.ดังนั้นการควบคุมไขมันควรที่จะคุมให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ

What is Cholesterol?

Cholesterol is a waxy substance that is made by the body and found in some animal-based foods. Blood cholesterol levels describe a group of fats also known as lipoproteins which includes HDL-C, or "good" cholesterol and LDL-C or "bad" cholesterol. Cholesterol is important to overall health, but when levels are too high, cholesterol can be harmful by contributing to narrowed or blocked arteries. Unfortunately, people with diabetes are more prone to having unhealthy high cholesterol levels, which contributes to cardiovascular disease (CVD). By taking steps to manage cholesterol, individuals can reduce their chance of cardiovascular disease and premature death.

Using a blood sample taken after a brief period of fasting by the patient, a lipoprotein profile reveals the following lipid measures:

  • Low-density-lipoprotein (LDL) cholesterol = "bad" cholesterol
    A high LDL-C level is associated with a higher risk for CVD. However, your LDL number should no longer be the main factor in guiding treatment to prevent heart attack and stroke, according to the latest guidelines from the American Heart Association. For patients taking statins, it’s important to work with your doctor to manage your LDL appropriately. A diet high in saturated and trans fats can raise your LDL cholesterol.
  • High-density-lipoprotein (HDL) cholesterol = "good" cholesterol
    With HDL-C, higher levels are associated with a lower risk for CVD. Low HDL cholesterol puts you at higher risk for heart disease. People with high blood triglycerides usually also have lower HDL cholesterol. Genetic factors, type 2 diabetes, and certain drugs, such as beta-blockers and anabolic steroids, also lower HDL cholesterol levels. Smoking, being overweight and being sedentary can all contribute to lower HDL cholesterol.
  • Triglycerides
    Triglyceride is the most common type of fat in the body. Normal triglyceride levels vary by age and sex. A high triglyceride level combined with low HDL cholesterol or high LDL cholesterol is associated with atherosclerosis, the buildup of fatty deposits in artery walls that increases the risk for heart attack, peripheral artery disease (PAD) and stroke.

How does diabetes affect cholesterol?

Diabetes tends to lower "good" cholesterol levels and raise triglyceride and "bad" cholesterol levels, which increases the risk for heart disease and stroke. This common condition is called diabetic dyslipidemia.

Diabetic dyslipidemia means your lipid profile is going in the wrong direction. It's a deadly combination that puts patients at risk for premature coronary heart disease and atherosclerosis.

Studies show a link between insulin resistance, which is a precursor to type 2 diabetes, and diabetic dyslipidemia, atherosclerosis and blood vessel disease. These conditions can develop even before diabetes is diagnosed.

Learning how to prevent and treat abnormal cholesterol levels is an important step in maintaining optimum health.

 

ไขมันในเลือดสูง การรักษาไขมันในเลือด

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน | อาการโรคเบาหวานการวินิจฉัย | การคัดกรอง | ชนิดของเบาหวาน | หลักการรักษา | โรคแทรกซ้อน | เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน | การติดตามและการประเมิน | การป้องกันโรคเบาหวาน