หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเป็นการรักษาสำหรับผู่ที่ความดันโลหิตปรกติ หรือกำลังจะสูง หรือสูงแล้ว หรือแม้กระทั่งเกิดโรคแทรกซ้อนแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะลดความดันโลหิตได้แล้ว ยังสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดตีบ และลดขนาดของยาลดความดันโลหิตซึึ่งจะลดโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากยา

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สำคัญ1การหยุดสูบบุหรี่

บุหรี่หนึ่งมวนที่ท่านสูบจะเพิ่มทั้งความดันโลหิต และชีพขจรนานถึง 15 นาทีหลังจากสูบ จากการติดตามโดยการใช้การวัดความดันตลอด24 ชั่วโมงพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีระดับความดันโลหิตสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ นอกจากนั้นบุหรี่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต ดังนั้นจึึงไม่ควรสูบบุหรี่

2การควบคุมน้ำหนัก

จากการศึกษาพบว่าน้ำหนักและปริมาณไขมันในร่างกายจะมีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต การลดน้ำหนักลงประมาณ 5 กิโลกรัมจะลดความดันโลหิตลงได้ประมาณ 4 มิลิเมตรปรอท และพบว่าความดันโลหิตที่ลงมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักที่ลง อ่านเรื่องอ้วนลงพุง

3การจำกัดการดื่มสุรา

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการดื่มสุราเล็กน้อย หรือปานกลางจะลดอัตราการตายจากโรคหัวใจ สำหรับผู้ที่ดื่มสุรามากพบว่าปริมาณสุราที่ดื่มจะมีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต และมีความสันพันธ์กับโรคอัมพาต การลดสุราจะทำให้ความดันโลหิตลดลง อ่านที่นี่4การออกกำลังกาย อ่านที่นี่

การออกกำลังกายแบบ aerobic เช่นการเดิน วิง ขี่จักรยาน จะลดความดันโลหิตได้ประมาณ 3 มิลิเมตรปรอทสำหรับผู้ที่ความดันดลหิตปรกติ แต่สำหรับผู้ที่มีความดันดลหิตสูงจะสามารถลดความดันโลหิตลงได้ประมาณ 5 มิลิเมตรปรอท นอกจากนั้นการออกกำลังแบบยกน้ำหนักที่เรียกว่า resistance exercise ก็สามารถลดความดันโลหิตได้เช่นกัน จึงแนะนำว่าให้ออกกำลังแบบ aerobic และเสริมด้วย resistance อ่านเรื่องการออกกำลังกาย

5การจำกัดเกลือ

จากการศึกษาพบว่าปริมาณเกลือที่รับประทานจะมีส่วนสัพันธ์กับระดับความดันโลหิต โดยพบว่าหากรับประทานเกลือลดลงจะสามารถลดระดับความดันโลหิตลงได้ประมาณ 5 มิลิเมตรปรอท การลดเกลือในอาหารจะได้ประโยชน์กับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่

อ่านเรื่องเกลือที่นี่

6การรับประทานอาหารสุขภาพ

มีการแนะนำให้รับประทานอาหารที่ป้องกันความดันโลหิตสูงที่เรียกว่า DASH Diet พบว่าสามารถลดความดันโลหิตลงได้ประมาณ 2-4 มิลิเมตรปรอท อ่านที่นี่ และอ่านเรื่องอาหารสุขภาพที่นี่

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง