การควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยไตวาย


เป็นที่ทราบกันว่าสาเหตุไตเสื่อมที่สำคัญคือโรคเบาหวาน ดังนั้นการควบคุมโรคเบาหวานจะชะลอการเสื่อมของไต

 1. เป้าหมายของการควบคุมน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรัง คือ
 • ระดับน้ำตาลก่อนอาหาร (Preprandial capillary plasma glucose) 90-130 mg/dL (5.0-7.2 mmol/L) เป็นระดับน้ำตาลที่เจาะหลังจากอดอาหารตอนกลางคืน
 • ระดับน้ำตาลสูงสุดหลังอาหาร (Peak postprandial capillary plasma glucose) น้อยกว่า 180 mg/dL (<10.0 mmol/L) เป็นการเจาะน้ำตาลหลังอาหาร
 • ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) น้อยกว่า 7.0%

โดยควรตรวจเมื่อได้เป้าหมาย แล้ว และควรตรวจ HbA1C อย่างน้อยทุก 6 เดือน

 1. การใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่แสดงว่ายาลดระดับน้ำตาลในเลือด ชนิดใด ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ดีกว่ายาตัวอื่น นอกเหนือจากผลของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ยาลดระดับน้ำตาลชนิดรับประทาน

 • กลุ่ม biguanide (metformin) : ไม่แนะนำให้ใช้ ถ้ามีค่า serum creatinine มากกว่า 1.5 mg/dL ในผู้ชาย หรือมากกว่า 1.4 mg/dL ในผู้หญิงเพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำตาลในเลืดต่ำ
 • กลุ่ม sulfonylurea
  • chlorpropamide : ไม่แนะนำให้ใช้
  • glybenclamide : ไม่แนะนำให้ใช้ ถ้า eGFR น้อยกว่า 30 mL/min/1.73m2
  • glipizide และ gliclazide : สามารถใช้ได้ใน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยไม่ต้องปรับขนาดยา แต่ ต้องระวังในผู้ป่วยที่ eGFR น้อยกว่า 10 mL/ min/1.73m2
 • กลุ่ม alfa-glucosidase inhibitors : ได้แก่ acarbose และ miglitol ไม่แนะนำให้ใช้ ถ้า eGFR น้อยกว่า 30 mL/min/1.73m2
 • กลุ่ม metiglinide (repaglinide) : สามารถใช้ได้ ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยไม่ต้องปรับขนาดยา ส่วน nateglinide จำเป็นต้องลดขนาดลง และ ไม่เหมาะในผู้ป่วยที่ eGFR น้อยกว่า 30 mL/min/ 1.73m2
 • กลุ่ม thiazolidinedione : สามารถใช้ได้ในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังโดยไม่ต้องปรับขนาดยา แต่ต้องระวัง ภาวะบวมและหัวใจวายจากการที่มีเกลือและน้ำคั่ง และไม่ควรใช้ Rosiglitazone ในผู้ป่วยที่มีความ เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด


 • อินซูลินเป็นยาที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะ เมื่อการทำงานของไตลดลงอย่างมาก
 • การควบคุมระดับไขมันในเลือด

  • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการควบคุมระดับไขมันในเลือด โดยให้ ระดับไขมัน LDL cholesterol น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 mg/dL และน้อยกว่า 70 mg/dL ในผู้ป่วยซึ่งมีหลักฐานว่ามีโรคหลอดเลือด หัวใจ หรือหลอดเลือดสมอง
  • การควบคุมระดับไขมันในเลือด ควรพิจารณาการควบคุมอาหารไขมัน สูง บริโภคไขมันไม่อิ่มตัวได้ แต่ต้องจำกัดไขมันอิ่มตัวในอาหารและ พิจารณาใชย้ ากลุม่ statin เมื่อการควบคุมอาหารไมได้ผลตามเป้าหมาย
  • ใช้ยากลุ่ม statin ตั้งแต่ต้นในผู้ป่วยซึ่งมีโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรค หลอดเลือดสมอง

  การรักษาเบาหวานและไขมัน การรักษาภาวะแคลเซี่ยมต่ำ การรักษาภาวะโลหิตจาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโปรตีนในปัสสาวะ

   

  เพิ่มเพื่อน