การควบคุมความดันโลหิตโดยไม่ต้องใช้ยาได้แก่


การควบคุมอาหาร

การควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตและชะลอการเสื่อมของโรคไต โดยจะแบ่งตามระยะของโรคไตเสื่อมดังนี้

สารอาหาร เป็นโรคไตเสื่อมระยะที่ 1-4
เกลือ(g/d) <2.4
ปริมาณไขมันทั้งหมด(%ต่อพลังงานทั้งหมด) <30
ปริมาณไขมันอิ่มตัว(%ต่อไขมันทั้งหมด) <10
ไขมัน cholesterol (mg/d) <200
แป้ง(%ต่อพลังงานทั้งหมด) 50-60

สารอาหารที่ต้องควบคุมได้แก่ เกลือซึ่งรับประทานไม่เกิน 2.4 กรับต่อวันหรือไม่เกิดหนึ่งช้อนชา ปริมาณทั้งปริมาณทั้งหมด ไขมันอิ่มตัวต้องลดลง

ส่วนเรื่องโปรตีน ฟอสเฟต และโพแทสเซี่ยมจะขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคไต  ไตเสื่อมระยะที่ 1-2 ไตเสื่อมระยะที่ 3-4
โปรตีน(g/kg/d,%ต่อพลังงานทั้งหมด 1.4(18%) 0.6-0.8(10%)
ฟอสฟอร์รัส(g/d) 1.7 0.8-1.0
โพแทสเซี่ยม(g/d) >4 2-4

รายละเอียดอ่านที่นี่

การปรับเเปลี่ยนพฤติกรรม

  • สำหรับผู้ที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 25 ก็ควบคุมอาหารให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและไม่ให้น้ำหนักเพิ่ม
  • สำหรับผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 ต้องลดพลังงานของอาหารที่รับประทานลง
  • ให้หยุดสูบบุหรี่
  • สำหรับผู้ที่ดื่มสุราก็ลดลงไม่เกินวันละหนึ่งหน่วยสุรา
  • ให้ออกกำลังกายวันละ 30 นาทีอย่างน้อย 5วัน

โรคไตวายเรื้อรัง สาเหตุโรคไต การรักษาโรคไต การรักษาความดัน การรักษาเบาหวานและไขมัน การรักษาภาวะแคลเซี่ยมต่ำ การรักษาภาวะโลหิตจาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโปรตีนในปัสสาวะ ความเสี่ยงการเกิดโรคไต การตรวจวินิจฉัยโรคไต ความรุนแรงโรคไต สาเหตุโรคไต อาการโรคไต โรคไต