การทำงานของไต

อัตราการกรองของไต glomerular filtration rate หรือ GFR เป็นการวัดการทำงานของไตว่าทำงานปกติหรือมีการเสื่อมของไต

เลือดจะไหลเวียนเข้าไต ของเสียและของเหลวทั้งหมดจะไหลผ่านหน่วนที่เล็กที่สุดของไตที่เรียกว่า nephrons เมื่อถึงท่อไตของเหลวและสารบางอย่างจะถูกดูดซึมกลับเข้ามายังกระแสเลือด ส่วนที่ไม่ได้ดูดซึมจะถูกขับออกทางปัสสาวะ อัตราที่เลือดไหลผ่านไตเรียกว่า glomerular filtration rate, or GFR ซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่มีวิธีคำนวณได้ 2 วิธี

วิธีที่1เป็นวิธีที่สะดวกและค่าที่ได้ใกล้เคียงกับวิธีที่2จึงเป็นที่นิยมใช้ เมื่อท่านได้ค่าตัวเลขออกมาจะเป็นค่าอัตรากรอวของไตซึ่งปกติจะมากกว่า 90 ก็ไปเปิดหน้านี้เพื่อประเมินความรุนแรงของโรคไตและแนวทางการดูแล

การประเมินความรุนแรงของโรคไตจากค่า GFR

หากแพทย์ตรวจพบว่าค่า GFR ลดลงแสดงว่าการทำงานของไตลดลงแพทย์จะต้องหาสาเหตุที่ไตทำงานลดลง สาเหตุเป็นได้ทั้งเฉียบพลัน(ส่วนใหญ่เมื่อปก้ไขการทำงานของไตจะกลับสู่ปกติ) หรือเรื้อรัง(การทำงานของไตมักจะไม่กลับสู่ปกติ) เมื่อติดตามหรือตรวจซ้ำพบว่าการทำงานของไตลดลง แพทย์จะประเมินความรุนแรงของไตเป็น 5 ระดับ

สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีการตรวจเลือดพบว่าค่า creatinine ปกติแต่ค่า GFR จะต่ำจึงอาจจะต้องตรวจด้วยการเก็บปัสสาวะตรวจ GFR

การดูแลตัวเองหากหากมีค่า GFR ต่ำ

การตรวจ Creatinine clearance 

วิธีการตรวจจะเก็บปัสสาวะทั้งวันหรือ 24 ชมและเจาะเลือดตรวจหา creatinine ส่วนปัสสาวะจะตรวจหา creatinine และปริมาตร

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ

ค่าปกติของ Creatinine Clearance

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ(กรณีที่ใช้การคำนวณแล้วได้ค่าไม่น่าเชื่อถือ)

ความผิดปกติที่พบ

อัตรากรองของไต | Creatinin | BUN | การตรวจปัสสาวะ | การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ | การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | การตรวจไขมันในเลือด | การตรวจเกลือแร่ | แคลเซี่ยม