หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

การตรวจพิเศษเพื่อการป้องกันหรือการวินิจฉัยโรคหัวใจแพทย์จะทำการสั่งหลังจากซักประวัติทั้งประวัติครอบครัว ประวัติโรคประจำตัว ประวัติพฤติกรรมของคนต้องการตรวจสุขภาพ เมื่อประเมินปัจจัยต่างๆแพทย์จะส่งตรวจตามดุลพินิจของแพทย์ การตรวจจะประกอบไปด้วย

การตรวจทั่วๆไป

การตรวจเลือดการตรวจทางหัวใจ

 

โรคหัวใจ อาการโรคหัวใจ การตรวจโรคหัวใจ การป้องกันโรคหัวใจ