jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยากลุ่ม proton pump inhibitors

ยากลุ่ม proton pump inhibitors จะออกฤทธิ์ที่เซลล์บุกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ยังยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole

การใช้ยา proton pump inhibitors รักษาโรคอะไรได้บ้าง


ข้อระวังหรือข้อห้ามในการรับยากลุ่ม proton pump inhibitors


ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่

ข้อสำคัญสำหรับการรับประทานยากลุ่มนี้


ผลเสียที่อาจจะเกิดจากการใช้ยากลุ่มนี้เป็นระยะเวลานานได้แก่

ยากลุ่ม proton pump inhibitors

ยากลุ่ม proton pump inhibitors จะออกฤทธิ์ที่เซลล์บุกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ยังยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole

การใช้ยา proton pump inhibitors รักษาโรคอะไรได้บ้าง


ข้อระวังหรือข้อห้ามในการรับยากลุ่ม proton pump inhibitors

ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่


ข้อสำคัญสำหรับการรับประทานยากลุ่มนี้


ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหากใช้เป็นเวลานาน


ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol