หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในคนที่มีโรคประจำตัว


การรักษาความดันโลหิตในผู้สูงอายุ

ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีจะได้ประโยชน์จากการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ไม่ว่าจะลดความดันโลหิตตัวบน systolic หรือความดันตัวล่าง diastolic โดยสามารถลดอัตราการเกิดโรค และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ลงได้ การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่มักจะพบร่วมกันทั้งสองโรค ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเร็วขึ้น เช่นโรคไต และโรคหัวใจ หลักสำคัญสำหรับการรักษาความดันโลหิตสูง ในผู้ป่วยเบาหวาน คือการป้องกันโรคแทรกซ้อน การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเสื่อม

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีมักจะมีปัญหาโรคไต หากเป็นไม่มากจะตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ าหกมากขึ้นก็จะเกิดไตเสื่อม ความสำคัญของการรักษาความดันโลหิตที่มีโรคไตร่วมด้วยคือความดันโลหิตและโปรตียในปัสสาวะ การรักาาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ เมื่อได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงพบว่าสามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลงได้ร้อยละ 30 ระดับความดันโลหิตยังไม่สามารถสรุปแนเชัดแต่แนะนำว่าความดันตัวบนน่าจะอยู่ที่130 มิลิเมตรปรอท

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจวาย

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักจะมีโรคร่วมหลายโรค เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต และโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนั้นยังมีโรคแทรกซ้อนของหัวใจเช่นหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ ดังนั้นจะต้องพิจารณาให้รอบด้านก่อนการให้ยาลดความดันโลหิตสูง การรักษาโรคความดันโลหิตสูงสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

กลับไปหน้าความดันโลหิตสูง