วัดอัตราการกรองของไต GFR แค่ไหนถึงจะเป็นโรคไต


GFR คือ Glomerular Filtration Rate และเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการทำงานของไต eGFR เป็นค่าประมาณของอัตรากรองของไตหรือการทำงานของไต GFR ได้มาจากคณิตศาสตร์โดยพิจารณาจากระดับครีเอตินินในเลือดของผู้ป่วย อายุ เพศ และเชื้อชาติ โดยปกติห้องปฏิบัติการจะคำนวณโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดและรายงานพร้อมกับผลครีเอตินินในซีรัม มีการใช้สูตรที่เป็นที่ยอมรับและตรวจสอบอย่างดีจำนวนหนึ่งเพื่อจุดประสงค์นี้ รวมถึงสมการ MDRD และ CKD-EPI “ปกติ” GFR มักจะ >90 มล./นาที/1.73 ตร.ม. (โปรดสังเกตการแก้ไขสำหรับพื้นที่ผิวของร่างกาย “ต่อ 1.73 ตร.ม.” ซึ่งมีความสำคัญสำหรับกลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้พิการทางสมอง ร่างกายสุดขั้ว) ทางที่ดีควรปฏิบัติตาม eGFR ที่คำนวณในพื้นที่ ถ้าเป็นไปได้ แม้ว่าจะสามารถคำนวณได้โดยใช้เครื่องคำนวณ eGFR .

หากคุณทราบ eGFR แล้ว คุณสามารถคลิกด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับระดับ eGFR ต่างๆ ได้:

เกี่ยวกับระยะ CKD

 • eGFR>60 เป็นไตเสื่อมCKD ระยะ G1 และ G2
 • eGFR 30-59เป็นไตเสื่อมCKD ระยะ G3
 • eGFR<30เป็นไตเสื่อมCKD ระยะ G4+G5

เป็นเพียงการประมาณการทำงานของไตและอาจมีข้อผิดพลาดที่สำคัญได้ eGFR

 • มักไม่ถูกต้องในผู้ที่มีร่างกายสุดโต่ง เช่น ผู้ป่วยที่ต้องตัดแขนขา ผู้ที่ขาดสารอาหารอย่างรุนแรง และเป็นโรคอ้วนอย่างผิดปกติ
 • ช่วงความเชื่อมั่น: ช่วงความเชื่อมั่น 90% ค่อนข้างกว้าง เช่น 90% ของผู้ป่วยจะมี GFR ที่แท้จริงอยู่ภายใน 30% ของ GFR โดยประมาณและ 98% มีค่าที่วัดได้ภายใน 50% ของมูลค่าโดยประมาณ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย การติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าครีเอตินิน จะทำให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการทำงานของไต – เช่น eGFR ของผู้ป่วยที่ลดลง 20% จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างแน่นอน
 • ดูแนวโน้มใน eGFR – การระบุแนวโน้มใน eGFR มักจะให้ข้อมูลมากกว่าการอ่านครั้งเดียว กล่าวคือ eGFR ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในการวัดแบบต่อเนื่องนั้นมีความเกี่ยวข้องมากกว่าการอ่านเพียงครั้งเดียว
 • เชื้อชาติ: กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มอาจเหมาะสมีกับสมการที่ใช้คำนวณ eGFR ได้ไม่ดีนัก สาเหตุหลักมาจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการหาสมการเหล่านี้เป็นพลเมืองสหรัฐฯ ที่มีผิวขาวและผิวดำเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติแล้ว จำเป็นต้องใช้ปัจจัยแก้ไขสำหรับคนผิวดำ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสูตรที่ใช้
 • ค่าประมาณค่า eGFRที่ปกติหรือใกล้ปกติ มักจะประเมินฟังก์ชันิต่ำเกินไป ดังนั้น ค่าที่ต่ำเล็กน้อย (เช่น ประมาณ 60 มล./นาที/1.73 ตร.ม.ซึ่งเป็นเกณฑ์ของ CKD) ไม่ควรตีความมากเกินไป หากสงสัยให้มีการทดสอบซ้ำ และติดตามการทำงานของไต หรือตรวจอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเช่น การวัดค่า cystatin C (ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการทำงานของไตที่แตกต่างกัน) การตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาเลือดและโปรตีน ประวัติครอบครัวที่เป็นบวกของโรคไต ฯลฯ
 • ค่าต่างๆ อาจแตกต่างกันระหว่างห้องปฏิบัติการ การวัดค่า Creatinine อาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างห้องปฏิบัติการขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการวัด นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกันอาจใช้สูตรที่แตกต่างกันในการคำนวณ eGFR การเปรียบเทียบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นของการตรวจวัด eGFR ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการต่างๆ
 • ระดับครีเอตินีนต้องคงที่: การคำนวณ eGFR ถือว่าระดับครีเอตินีนในเลือดคงที่ตลอดวันหรือนานกว่านั้น เช่น ภาวะคงตัว ไม่ถูกต้องหากมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงใช้ไม่ได้กับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันหรือในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต เป็นต้น
 • อายุ: สมการ MDRD และ CKD-EPI ใช้ไม่ได้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ระดับของครีเอตินินในเลือดเป็นแนวทางการประเมินการทำงานของไตหรืออัตราการกรองไต (GFR) (คำว่าไตทำงานและ GFR ส่วนใหญ่ควรพิจารณาใช้แทนกันได้) สูตรที่รวมระดับครีเอตินินในซีรัมกับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น อายุ เพศ และเชื้อชาติ สามารถให้การวัดการทำงานของไตที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งเรียกว่า estimated GFR หรือ eGFR โดยปกติ eGFR จะถูกคำนวณและรายงานโดยห้องปฏิบัติการที่ตรวจวัดระดับครีเอตินีน

GFR “ปกติ” มีค่าประมาณ 100 แต่คุณมักจะเห็นรายงานเป็น >90 (“มากกว่า 90”) หรือ >60 (“มากกว่า 60”) ด้วยเหตุผลนี้เองที่ผู้ป่วย (และแพทย์บางคน) บางครั้งอ้าง eGFR เป็นเปอร์เซ็นต์ของการทำงานของไตตามปกติ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง แต่ก็ช่วยให้ตัวเลขเข้าใจง่ายขึ้น

ความเสียหายของไตแบ่งออกเป็น 5 ระดับตาม eGFR – ดูระยะของ CKD ระบบการจัดเตรียมนี้มีประโยชน์เมื่อวางแผนการจัดการและติดตามผล

ผู้ป่วยที่มี eGFR >60 มล./นาที/1.73 ตร.ม. ไม่ควรจัดว่าเป็น CKD เว้นแต่จะมีเครื่องหมายอื่น ๆ ของโรคไตอยู่

หลักฐานโรคไตที่อาจปรากฏ ได้แก่

 • โปรตีนในปัสสาวะ
 • เลือดออก (จากสันนิษฐานหรือพิสูจน์แล้วว่ามาจากไต)
 • ความผิดปกติของโครงสร้าง (เช่น โรคไตไหลย้อน ไตวาย ไตฟองน้ำเกี่ยวกับไขกระดูก)
 • การวินิจฉัยโรคไตทางพันธุกรรมที่ทราบ (เช่น โรคไต polycystic)
 • ตรวจพบความผิดปกติ โดยการตรวจเนื้อเยื่อไต
 • อิเล็กโทรไลต์เนื่องจากความผิดปกติของท่อไต
 • ประวัติการปลูกถ่ายไต

ผู้ป่วยที่มหลักฐานีโรคไตและ eGFR >90 มล./นาที/1.73 ตร.ม. จัดอยู่ในระยะ G1

และผู้ที่มี eGFR 60-90 มล./นาที/ 1.73m2 เป็นเวที G2

ที่สำคัญ ผู้ป่วยที่มี eGFR >60 มล./นาที/1.73 ตร.ม. และไม่มีหลักฐานโรคไตอื่น ๆ ควรพิจารณาว่ามีการทำงานของไตตามปกติ และไม่ระบุว่ามี CKD

ทบทวนวันที่ 26/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน