jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาแก้ปวดท้อง Dicyclomine

ยา Dicyclomine เป็นยาที่ใช้รักษาอาการของโรคลำไส้แปรปรวน irritable bowel syndrome ยา Dicyclomine เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า anticholinergics ซึ่งจะลดการหดเกร็งของลำไส้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Dicyclomine

วิธีใช้ยา Dicyclomine

ก่อนใช้ยา dicyclomineควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา  

ผลข้างเคียงของยาDicyclomine

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันทีเพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol