การคัดกรองผู้ป่วยโรคไต


เมื่อแพทย์แจ้งให้ท่านทราบว่าท่านเป็นโรคไต แพทย์จะต้องประเมินปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ผู้ป่วยแย่งลง หัวข้อที่จะต้องประเมินมีดังต่อไปนี้

 1. ประเมินเรื่องความดันโลหิต
 2. ประเมินเกี่ยวกับโรคไตที่ท่านเป็นอยู่
 • ประเมินว่าท่านเป็นโรคไตชนิดไหน
 • ประเมินว่าท่านมีโรคอื่นด้วยหรือไม่
 • ประเมินการทำงานของไต
 • ประเมินโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากไตวาย
 • ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตวาย
 • อัตราการเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 1. การรักษาโรคไตเสื่อม
 2. แผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านตามโรคที่เป็นอยู่และความรุนแรงของโรค
 3. ผู้ป่วยที่ความดันโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมายต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม
 4. ประเมินความจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 5. การทบทวนการยาที่ใช้รักษาทุกครั้งที่ไปพบแพทย์

การตรวจเลือดเพื่อประเมินโรคไต

เมื่อท่านเริ่มป่วยเป็นโรคไตแพทย์จะเจาะเลือดหรือตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโดยแพทย์จะตรวจดังต่อไปนี้

 1. เจาะเลือดเพื่นตรวจ CBC
 • จะมีโลหิตจาง ผู้ป่วยจะซีดลงเมื่อไตเสื่อมมากขึ้น
 • เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดจะปกติ
 • เจาะเลือดตรวจการทำงานของไตโดยเจาะหาค่า Creatinine และการทำงานของไต


 • เราสามารถประเมินการทำงานของไตได้หลายวิธีดังต่อไปนี้

  • การเจาะเลือดหา BUN หรือ blood urea nitrogen เป็นการประเมินการทำงานของไตที่ที่ได้ผลไม่ดีเนื่องจากมีตัวแปรที่ทำให้ค่านี้ขึ้นได้แก่ อาหาร การขาดน้ำ
  • เจาะเลือดหาค่า creatinine แต่มีปัญหาไม่สามารถบอกการทำงานของไตเพราะค่าอาจจะปกติแต่ไตเสียการทำงานไปแล้วครึ่งหนึ่ง
  • หาอัตราการกรองของไต
 • ตรวจหาโปรตีนหรือไข่ขาวในปัสสาวะเพื่อประเมินความรุนแรงของโรค
 • นำปัสสาวะไปตรวจด้วยกล้องจุลทัศน์เพื่อส่องหาเม็ดเลือดแดง ตะกอนต่างๆ
 • ตรวจทางรังสีหรือ ultrasound เพื่อตรวจทางกายภาพของไตซึ่งสามารถตรวจได้ดังต่อไปนี้
  • การตรวจทางรังสีธรรมดาซึ่งจะแสดงภาพเงาของไต นิ่วที่ทึบแสง
  • การฉีดสีเพื่อตรวจทางเดินของระบบปัสสาวะ แต่ต้องระวังในคนที่ไตเริ่มเสื่อมเพราะจะทำให้ไตเสื่อมมากขึ้น
  • การตรวจ Ultrasound ของไตเพื่อจะดูขนาดของไต าหกไตวายเรื้อรังขนาดของไตจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ หรือเป็นโรค polycystic ก็สามารถเห็นด้วยการตรวจชนิดนี้ ไตโตจากการที่มีนิ่วหรือต่อมลูกหมากที่โตและอุดทางเดินปัสสาวะก็สามารถมองเห็นด้วยวิธีการตรวจชนิดนี้
  • การใส่สายเข้าทางท่อปัสสาวะและฉีดสีเป็นวิธีการตรวจทางเดินปัสสาวะในกรณีที่ไตเสื่อมมากจนไม่สามารถตรวจโดยการฉีดสี
  • การตรวจ computer ก็สามารถบอกโครงสร้างของไต บอกเรื่องเนื้องอก ใช้ทดแทนในกรณีที่ฉีดสีไม่ได้
  • การตรวจ MRI เป็นการตรวจไตโดยใช้คลื่นแม่เหล็กซึ่งสามารถวินิจฉัยโรคได้มากกว่าการตรวจ computer เช่นเส้นเลือดแดงตีบ
  1. เจาะเลือดดูเกลือแร่ในเลือด โซเดี่ยม โพแทสเซี่ยม
  • การตรวจระดับน้ำตาลของเลือดเพื่อจะวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ หากเป็นเบาหวานจะทำให้ทราบว่าควบคุมเบาหวานได้หรือไม่
  • การตรวจค่าโซเดี่ยม Sodium ซึ่งมักจะมีค่าปกติหรือต่ำ
  • การตรวจระดับโพแทสเซี่ยม Potassium หากมีการเสื่อมของไตมากค่านี้จะสูง
  • ตรวจระดับความเป็นกรดของเลือดหรือค่า Bicabonate ผู้ป่วยไตวายจะมีค่า Bicabonateต่ำเนื่องความเป็นกรดในเลือด
  • ตรวจหาระดับ albumin ในเลือดหากเป็นโรค Nephrotic จะมีโปรตีนในเลือดต่ำ
  • ตรวจหาแคลเซี่ยมในเลือดหากไตเสื่อมไม่มากแคลเซี่ยมจะยังคงปกติ แต่หากไตเสื่อมมากแคลเซี่ยมในเลือดจะต่ำลง
  • ตรวจหา Phosphate ในเลือดจะพบว่าสูง
  • ตรวจระดับparathyroid hormone จะพบว่าหากไตเสื่อมมากขึ้นค่านี้จะสูงเพิ่มขึ้น
  • ตรวจหาระดับ Akalinephosphatase จะสูงขึ้นหากมีปัญหาเรื่องกระดูก
  • ตรวจหาระดับไขมันจะพบว่าสูงขึ้น
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นการตรวจว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาหรือไม่ และมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่
 • การตรวจหาโรคแพ้ภูมิตัวเอง และโรคติดเชื้ออื่นๆ
  • ตรวจหาว่ามีภูมิต่อโรค SLE Scleroderma,หรือโรคแพ้ภูมิอื่นๆ
  • ตรวจหาว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่
  • ตรวจหาว่าเป็นโรคเอดส์หรือไม่
  1. วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักเพือหาดัชนีมวลกาย
  2. การเจาะไตเพื่อวินิจฉัยโรค

  หน้าต่อไปอ่าน การรักษา

  โรคไตวายเรื้อรัง สาเหตุโรคไต การรักษาโรคไต การรักษาความดัน การรักษาเบาหวานและไขมัน การรักษาภาวะแคลเซี่ยมต่ำ การรักษาภาวะโลหิตจาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโปรตีนในปัสสาวะ ความเสี่ยงการเกิดโรคไต การตรวจวินิจฉัยโรคไต ความรุนแรงโรคไต สาเหตุโรคไต อาการโรคไต โรคไต

  ความเสี่ยงในการเกิดโรคไต ความรุนแรงโรคไต