การตรวจ thrombin time (TT)


การตรวจ thrombin time (TT)

ขั้นตอนในการแข็งตัวของลิ่มเลือดจะต้องเปลี่ยน fibrinogen ซึ่งเป็นโปรตีนในกระแสเลือด ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างลิ่มเลือด โดย thrombinซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะช่วยเปลี่ยน fibrinogen ให้เป็น fibrin

การตรวจ thrombin time (TT) เป็นการตรวจเพื่อหาสาเหตุของภาวะที่เลือดออกง่าย หรือเลือดหยุดยาก การตรวจนี้จะเป็นการประเมินปริมาณและการทำงานของสาร fibrinogen

เมื่อไรแพทย์จะสั่งตรวจ

แพทย์จะสั่งการตรวจนี้กับ

  • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องเลือดออกง่าย
  • หรือเลือดไหลแล้วหยุดยาก
  • หรือผู้ที่มีอาการแท้งบ่อย
  • หรือผู้ที่มีผลการตรวจเลือด  prothrombin time (PT) หรือ partial thromboplastin time (PTT) มีค่าผิดปกติ
  • สงสัยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ fibrinogen

ค่าปกติ

15-23 วินาที

การแปลผล

หากค่า thrombin times มีค่าเกินกว่าปกติ

  • เลือดที่ตรวจอาจจะมีการปนเปื้อนสาร heparin , direct thrombin inhibitor
  • ผู้ที่มีปริมาณ fibrinogen level ต่ำ(hypofibrinogenemia or afibrinogenemia) หรือมีการทำงานของ fibrinogen ผิดปกติ (dysfibrinogenemia)
  • ภาวะ disseminated intravascular coagulation (DIC) 
  • เป็นโรคตับรุนแรง
  • ขาดสารอาหาร

APTT | Prothrombin time | Thrombin time | clotting time | Bleeding time | Platelet