หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจ thrombin time (TT)


การตรวจ thrombin time (TT)

ขั้นตอนในการแข็งตัวของลิ่มเลือดจะต้องเปลี่ยน fibrinogen ซึ่งเป็นโปรตีนในกระแสเลือด ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างลิ่มเลือด โดย thrombinซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะช่วยเปลี่ยน fibrinogen ให้เป็น fibrin

การตรวจ thrombin time (TT) เป็นการตรวจเพื่อหาสาเหตุของภาวะที่เลือดออกง่าย หรือเลือดหยุดยาก การตรวจนี้จะเป็นการประเมินปริมาณและการทำงานของสาร fibrinogen

เมื่อไรแพทย์จะสั่งตรวจ

แพทย์จะสั่งการตรวจนี้กับ

ค่าปกติ

15-23 วินาที

การแปลผล

หากค่า thrombin times มีค่าเกินกว่าปกติ

APTT | Prothrombin time | Thrombin time | clotting time | Bleeding time | Platelet