ไขมัน low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C)


ไขมัน LDL-C มาจากไหน

ไขมันคลอเลสเตอรอล (cholesterol) เป็นไขมันที่จำเป็นสำหรับร่างกาย เป็นส่วนประกอบของเซลล์ ไขมันคลอเลสเตอรอลส่วนหนึ่งมาจากอาหาร ส่วนหนึ่งสร้างในตับ เนื่องจากไขมันคลอเลสเตอรอลไม่ละลายในเลือดจำเป็นจะต้องมีโปรตีนที่เรียกว่ lipoproteins เป็นตัวขนส่ง และ LDL (low-density lipoprotein) ก็อยู่ในไขมันกลุ่มนี้การตรวจวัดค่า LDL-c เป็นการวัดปริมาณไขมันชนิดร้าย เพื่อประเมินภาวะโรคไขมันในเลือดเนื่องจาก LDL-c เป็นตัวนำพาไขมันคลอเลสเตอรอล (cholesterol) ไปส่วนต่างๆของร่างกาย โดยปกติคลอเลสเตอรอล สำคัญกับการสร้าง สเตียรอยด์ฮอร์โมนและจำเป็นในเซลล์ต่างๆของร่างกาย แต่หากร่างกายมี LDL-c ปริมาณสูงเกินความจำเป็น LDL-c จะไปเกาะอยู่ที่หลอดเลือดทั่วร่างกาย จนในที่สุดอุดตันหลอดเลือด นำไปสูโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองตามมา ดังนั้นการวัดค่า LDL-c และนำไปสู่การแก้ไขจึงเป็นเป้าหมายหลัก ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง

วิธีการตรวจ LDL-C

การตรวจ LDL-c มีด้วยกันสองวิธีคือ

1Direct LDL-c หมายถึงการวัดค่า LDLโดยตรงจากการตรวจเลือดซึ่งมีความแม่นยำ

2ใช้วิธีที่ได้ผลมาจากการคำนวณด้วยค่าของคอเลสเตอรอลตัวอื่น ปกติเมื่อเวลาเจาะเลือดตรวจไขมันแพทย์จะเจาะหา Total cholesterol (TC), high density lipoprotein (HDL) และ triglyceride (TG) เมื่อได้ค่าผลเลือดทั้งสามจึงนำมาคำนวณหาค่า LDL ดังสูตร LDL(calc) = TC – HDL – 20 % TG โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ได้รายงานยืนยันความถูกต้องว่า LDL (calc.) กับ Direct LDL จะมีค่าเท่ากันหรือไม่แตกต่างกันมากเกินปกตินัก ก็ต่อเมื่ออยู่ในเงื่อนไขว่า

เมื่อไรแพทย์จึงจะสั่งตรวจไขมัน LDL-C

Major risk factors for heart disease other than a high LDL-C include:

ค่าปกติของไขมัน LDL

ค่าผล LDL สำหรับคนทั่วๆไป ค่าเป้าหมายดีดังนี้

เป้าหมาย LDL สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

มีการแนะนำให้เป้าหมายของ LDL ให้น้อยกว่า 70 mg/dL ในกรณีที่มีโรคหัวใจและโรคเบาหวาน

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้แก่

ค่า High HDL-C ที่มีค่ามากกว่า (60 mg/dL จะเป็นผลดีต่อการเกิดโรคหัวใจ หากมีค่าเกิน 60 ให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิโรคหัวใจลง 1 ข้อ

ค่าปกติของเด็กและวัยรุ่น

สำหรับผู้ใหญ่

สำหรับค่า LDL ที่ต่ำโดยทั่วไปมักจะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพจึงไม่ขอกล่าว

ค่าไขมันในเลือด

ค่าเป้าหมายของระดับ LDL-C levels ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยง

เป้าหมายระดับไขมัน

ข้อควรทราบ

การรักษา

การรักษาไขมันในเลือดสูงได้เปลี่ยนแปลงจากการรักษาแบบเดิมที่มุ่งเน้นระดับไขมัน ตามเกณฑ์การรักษาใหม่จะคำนึงถึงระดับไขมัน และและปัจจัยอื่นๆเช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ความดันโลหิต เป็นต้น และประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน10ปีหากมากกว่า 7.5 ควรจะได้รับยาลดไขมัน นอกจากนั้นระดับไขมันที่ต้องการจะเน้นไปที่ร้อยละไขมันที่ลดลง

  1. หากท่านมีค่าการตรวจ LDL-c สูงหลักการรักษา

ยารักษาไขมันในเลือดสูง

Cholesterol | LDL | HDL | Triglyceride | โรคไขมันในเลือดสูง | ไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน | ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

เพิ่มเพื่อน