การทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)


การทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ำตาลในเลือด หรือการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) การทดสอบนี้เป็นการวัดความสามารถของร่างกายในการใช้น้ำตาล การทดสอบนี้จะเป็นการวินิจฉัยโรคเบาหวาน ภาวะเสี่ยงต่อเบาหวาน และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

วัตถุประสงค์ของการตรวจ Glucose Tolerance Test (OGTT)

วิธีการทดสอบ OGTT

การทดสอบ OGTT นี้สามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไปและหญิงมีครรภ์

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจ

การปฏิบัตตัวในการทดสอบ OGTT 75 กรัม เพื่อการวินิจฉัยเบาหวานสำหรับบุคคลทั่วไป

 1. เช้าวันทดสอบเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับพลาสมากลูโคสก่อนการทดสอบซึ่งเป็นน้ำตาลอดอาหาร 8 ชั่วโมง
 2. ให้ผู้รับการทดสอบดื่มสารละลายกลูโคส 150 มิลลิลิตรหมดภายในเวลา 5 นาที และเจาะเลือดตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคส หลังดื่มสารละลายกลูโคส 2 ชั่วโมง
 3. ให้ผู้รับการทดสอบรับประทานอาหารได้ตามปกติและมารอฟังผลการตรวจจากแพทย์

ข้อควรสังเกต : ขณะรอเจาะเลือดตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคส หลังดื่มสารละลายกลูโคส 2 ชั่วโมง ควรนั่งหรือนอนพักผ่อนให้สบาย ไม่ควรเดินหรือทำกิจกรรมใดๆที่ทำให้เกิดความเครียดและใช้พลังงาน : ถ้าผู้รับการทดสอบเป็นหญิงหลังคลอด ไม่ควรนำบุตรมา รพ.ด้วย แต่ถ้าจำเป็นควรมีผู้ดูแลติดตามมาเพื่อช่วยดูแลบุตรให้

การปฏิบัติตัวเพื่อการคัดกรองเบาหวานสำหรับหญิงตั้งครรภ์

 1. เช้าวันทดสอบให้ผู้รับการทดสอบดื่มสารละลายกลูโคส 150 มิลลิลิตร และเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังดื่มสารละลายกลูโคส 1 ชั่วโมง
 2. ให้ผู้รับการทดสอบรับประทานอาหารได้ตามปกติและมารอรับฟังผลการตรวจจากแพทย์

ข้อควรสังเกต : ขณะรอเจาะเลือดตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคส หลังดื่มสารละลายกลูโคส 1 ชั่วโมง ควรนั่งหรือนอนพักผ่อนให้สบาย ไม่ควรเดินหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเครียดและใช้พลังงาน

การปฏิบัติตัวในการทดสอบ OGTT 100 กรัม เพื่อการวินิจฉัยเบาหวานสำหรับหญิงตั้งครรภ์

 1. เช้าวันทดสอบเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง
 2. ให้ผู้รับการทดสอบดื่มสารละลายกลูโคส 200 มิลลิลิตรหมดภายในเวลา 5 นาที และเจาะเลือดตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคสทุก 1 ชั่วโมงจำนวน 3 ครั้ง หลังดื่มสารละลายกลูโคสเป็นชั่วโมงที่ 1, 2และชั่วโมงที่ 3 ตามลำดับ
 3. ให้ผู้รับการทดสอบรับประทานอาหารได้ตามปกติและมารอฟังผลการตรวจจากแพทย์

ข้อควรสังเกต : ขณะรอเจาะเลือดตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคส หลังดื่มสารละลายกลูโคส ในชั่วโมงที่ 1, 2 และชั่วโมงที่ 3 ควรนั่งหรือนอนพักผ่อนให้สบาย ไม่ควรเดินหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเครียดและใช้พลังงาน

การทดสอบนี้ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในระหว่างการทดสอบควรจะนั่งพัก ไม่ควรจะรับประทานอาหารในระหว่างตรวจ ให้ดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่า

ขั้นตอนการเจาะเลือด

เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อท่านให้นั่งบนเก้าอี้ ยื่นแขนที่จะเจาะเลือด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าจะเจาะเลือดบริเวณที่เห็นหลอดเลือดชัดที่สุด

 1. เจ้าหน้าที่จะใช้สายยางรัดแขนเหนือบริเวณที่เจาะเลือดซึ่งจะทำให้เลือดโป่งออกมา
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อบริเวณที่จะเจาะด้วยแอลกอฮอลล์
 3. เจ้าหน้าที่จะแทงเข็มไปยังบริเวณหลอดเลือด ซึ่งบางรายที่เจาะยากอาจจะต้องเจาะหลายครั้ง
 4. หลังจากดูดเลือดได้พอแล้ว เจ้าหน้าที่จะปลดสายยางที่รัดออก
 5. เจ้าหน้าที่จะดึงเข็มออกและใช้สำลีสะอาดกดบริเวณที่เจาะ
 6. ใช้พลาสเตอร์ปิดบริเวณที่เจาะ สำหรับท่านที่เจาะเลือดยากหรือ มีโรคเลือดออกง่ายท่านอาจจะต้องกดบริเวณที่เจาะให้นานกว่าปกติ

การแปลผลเลือด

สำหรับคนปกติการทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)

สำหรับคนตั้งครรภ์

อ่านเรื่องโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ความผิดปกติของเลือด

ค่าที่ได้สูงกว่าปกติ

สาเหตุ

ค่าที่ได้ต่ำกว่าปกติ

สาเหตุ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจ

น้ำตาล น้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมง น้ำตาลหลังจากรับประทานอาหาร2ชั่วโมง การทดOGTT

เอกสารอ้างอิง

 1. American Diabetes Association (2011). Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care, 34(Suppl 1): S62-S69.
 2. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/glucose-tolerance-test/basics/results/prc-20014814
 3. http://www.webmd.com/diabetes/guide/oral-glucose-tolerance-test