โรคเบาหวานและอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ตารางแสดงสัดส่วนของอาหาร

ตารางแสดงสัดส่วนของอาหารในหมวดต่างๆ ตามต้องการพลังงานที่แตกต่างกันในแต่ละวัน

ตารางแสดงการแบ่งมื้อและปริมาณอาหาร(ดื่มนม)
1000 กิโลแคลอรี/วัน 1200 กิโลแคลอรี/วัน
มื้อ นม ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน มื้อ นม ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน
ทั้งวัน 1 3 3 3.5 3 3 ทั้งวัน 1 4 3 5 3 5
เช้า 1 1 1 1 1 1 เช้า - 1 1 1 1 1
เที่ยง - 1 1 1 1 1 เที่ยง - 1 1 2 1 2
บ่าย - - - - - - บ่าย - 1 - - - -
เย็น - 1 1 1.5 1 1 เย็น - 1 1 2 1 2
1,500 กิโลแคลอรี/วัน 1,800 กิโลแคลอรี/วัน
มื้อ นม ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน มื้อ นม ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน
ทั้งวัน 1 5 3 6 4 5 ทั้งวัน 1 6 3 8 5 6
เช้า 1 1 1 2 1 1 เช้า 1 1 1 2 1 2
เที่ยง - 1 1 2 1 2 เที่ยง - 1 1 2 2 2
บ่าย - 1 - - - - บ่าย - 2 - 1 - -
เย็น - 2 1 2 2 2 เย็น - 2 1 3 2 2
2,000 กิโลแคลอรี/วัน 2,400 กิโลแคลอรี/วัน
มื้อ นม ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน มื้อ นม ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน
ทั้งวัน 1 7 3 10 5 7 ทั้งวัน 1 8 3 12 6 9
เช้า 1 1 1 2 1 2 เช้า 1 2 1 3 1 2
เที่ยง - 2 1 3 1 2 เที่ยง - 2 1 3 2 3
บ่าย - 2 - 2 1 1 บ่าย - 2 - 3 1 1
เย็น - 2 1 3 2 2 เย็น - 2 1 3 2 3
                           

ตารางแสดงการแบ่งมื้อและปริมาณอาหาร(ไม่ดื่มนม)
1,000 กิโลแคลอรี/วัน 1,200 กิโลแคลอรี/วัน
มื้อ ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน มื้อ ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน
ทั้งวัน 3 3 5 4 4 ทั้งวัน 4 3 6 3 5
เช้า 1 1 1 1 1 เช้า 1 1 2 1 1
เที่ยง 1 1 2 1.5 1 เที่ยง 1 1 2 1 2
บ่าย - - - - - บ่าย 1 - - - -
เย็น 1 1 2 1.5 2 เย็น 1 1 2 1 2
1,500 กิโลแคลอรี/วัน 1,800 กิโลแคลอรี/วัน
มื้อ ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน มื้อ ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน
ทั้งวัน 5 3 7 4 6 ทั้งวัน 6 3 9 5 7
เช้า 1 1 2 1 2 เช้า 1 1 2 1 2
เที่ยง 1 1 2 1 2 เที่ยง 1 1 2 2 2
บ่าย 1 - - - - บ่าย 2 - 2 - 1
เย็น 2 1 3 2 2 เย็น 2 1 3 2 2
2,000 กิโลแคลอรี/วัน 1,000 กิโลแคลอรี/วัน
มื้อ ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน มื้อ ผลไม้ ผัก ข้าว เนื้อ ไขมัน
ทั้งวัน 5 3 10 6 7 ทั้งวัน 8 3 13 7 9
เช้า 1 1 2 1 2 เช้า 2 1 3 2 2
เที่ยง 1 1 3 2 2 เที่ยง 2 1 3 2 3
บ่าย 1 - 2 1 1 บ่าย 2 - 3 1 1
เย็น 2 1 3 2 2 เย็น 2 1 4 2 3
  • รายการที่แสดงในตารางเป็นหน่วยในแต่ละหมวดอาหาร ท่านผู้อ่านอยากทราบว่าเป็นสารอาหารชนิดไหน ปริมาณเท่าใด ให้เปิดตารางอาหารแลกเปลี่ยน เช่น ข้าว 3 ส่วนจะเป็นข้าวกี่ทัพพีหากไม่ทานข้าวจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือขนมปังเท่าใด
  • ผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วนให้ลดพลังงานจากไขมัน แล้วไปเพิ่มหมวดแป้ง หรือ monounsaturated fat

ตัวอย่าง เมื่อคำนวณพลังงานที่ควรได้รับเท่ากับ 1500กิโลแคลอรี/วัน ท่านผู้อ่านดูตารางช่อง 1500 จะพบว่า อาหารเช้าเป็นข้าว 2ส่วน เนื้อสัตว์1ส่วน ไขมัน 2 ส่วนผักและผลไม้อย่างละ 1ส่วน ท่านผู้อ่านอยากทราบว่าจะรับประทานข้าวได้เท่าใด ท่านผู้อ่านไปเปิดตารางอาหารแลกเลี่ยนพบว่าแป้ง 1 ส่านเท่ากับข้าวสวย1/2ทัพพีดังนั้นท่านผู้อ่านสามารถรับประทานข้าวสวยได้ 1 ทัพพีครึ่ง หรือท่านอาจจะเลือกอาหารอื่นในหมวดเดียวกัน เช่น ก๊วยเตี๋ยวเป็นต้น อาหารหมวดอื่นก็เช่นกัน

   

ตารางแสดงพลังงานในอาหารชนิดต่างๆ

แนวทางการรับประทานอาหาร

การคำนวณปริมาณพลังงาน  ปริมาณอาหารที่รับประทานได้ในแต่ละวัน ตารางหมวดอาหารแลกเปลี่ยน ดัชนีน้ำตาล แนวทางการรับประทานอาหาร

การควบคุมอาหาร

การควบคุมอาหาร | การออกกำลังกาย | การรักษาเบาหวานด้วยยา | การใช้อินซูลิน | การประเมินการรักษา | โรคเบาหวานกับสุภาพสตรี | โรคเบาหวานและการท่องเที่ยว | การดูแลเมื่อเวลาป่วย | เบาหวานกับเอสไพริน | การดูแลในช่องปาก | การดูแลผิวหนัง