การเตรียมพร้อมสำหรับครอบครัวในการรับการระบาดของไข้วหวัสายพันธุ์ใหม

เมื่อคิดว่าจะมีเหตุราย หรือภัยพิบัติเกิดขึ้นท่านจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างน้อยสองสัปดาห์ จะแสดงตัวอย่างการเตรียมความพร้อม

การเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของไข้หวัดหมู

 1. มีการสำรองน้ำและอาหารสำหรับรับประทาน สอง สัปดาห์ เพราะเนื่องจากอาจจะขาดแคลนสินค้า หรือเจ้าหน้าที่มีการเจ็บป่วย
 2. สำหรับท่านที่รับประทานยาเป็นประจำ ให้ตรวจสอบว่าปริมาณยามีเพียงพอหรือไม่
 3. เตรียมยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาลดไข้ ยาแก้กระเพาะ ยาแก้ท้องเสีย เกลือแร่ ยาแก้ไข้หวัด
 4. อธิบายถึงเหตุการที่อาจะเกิดการเจ็บป่วยกับสมาชิกในครอบครัว วิธีการดูแล และการป้องกันตัวเอง และสมาชิกในครอบครัวมิให้ติดโรค
 5. มีการอาษาสมัครเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในกรณีฉุกเฉิน
 6. ร่วมกับชุมชนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาด

การป้องการระบาดของโรค

 1. สอนสมาชิกในครอบครัวให้มีสุขอนามัยที่ดี เช่นล้างมือบ่อยๆ
 2. ปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม
 3. เมื่อเห็นคนที่เป็นหวัดให้หลีกเลี่ยงให้ไกล

อาหารที่ควรจะมีไว้เมื่อเกิดการระบาด

 • อาหารกระป๋อง เช่น ข้าวกล่อง ปลากระป๋อง หมูกระป๋อง ถั่ว อาหารพร้อมรับประทานอื่นๆ
 • ผลไม้กระป๋อง
 • อาหารธัญพืช
 • นม
 • ผลไม้แห้ง
 • น้าผลไม้
 • น้ำดื่ม
 • นมสำหรับเด็ก

ยาและอื่นๆ

 • ยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ
 • สบู่ alcohol เหลวสำหรับล้างมือ
 • ยาสามัญประจำบ้าน
 • ปรอทวัดไข้
 • วิตามิน
 • ไฟฉายและถ่าน
 • วิทยุ
 • กระดาษชำระ
 • ถุงเก็บขยะ