หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE inhibitors (ACEi)


ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม  ACE inhibitors หรือ ตัวยับยั้ง แองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์ (Angiotensin-Converting Enzyme) เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง(hypertension) และ หัวใจล้มเหลวแบบเลือดคั่ง (congestive heart failure) โดยจะเป็นยาใช้อันดับแรก ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ enalapril lisinopril captopril fosinopril perindopril quinapril ramipril benazepril moexipril trandolapril ผู้ป่วยร้อยละ 50-60จะตอบสนองดีต่อยาชนิดนี้

กลไกการออกฤทธิ์

โดยการยับยั้งเอนไซม์ในร่างกายที่มีชื่อว่าซึ่งปกติเอนไซม์ตัวนี้ จะทำหน้าที่เปลี่ยนสาร ในร่างกายที่ชื่อ Angiotensin I ให้เป็น Angiotension II (ซึ่งสาร Angiotensin II จะทำให้หลอดเลือดหดตัวทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และกระตุ้นการหลั่งสาร Aldosterone ซึ่งทำให้มีการดูดซึมเกลือโซเดียมกลับเข้าร่างกายที่บริเวณไต)  ผลก็คือทำให้ปริมาณสารทำให้เกิดผลตรงกันข้ามคือ หลอดเลือดจะขยายตัวออก ทำให้ความดันโลหิตลดลงผลของ ACE inhibitors

ACE inhibitors มีผล

การใช้ทางคลินิก

ข้อบ่งใช้ของ ACE inhibitors คือ:

1

Agioedema เป็นอาการบวมของหนังตาและปากข้อห้ามในการใช้(Contraindications)

การใช้ยา ACE inhibitors ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในคนไข้ดังนี้:

ข้อควรระวัง(Warnings/precautions)

 อาจทำให้เกิดภาวะไตวายได้ และโปรแตสเซี่ยมในเลือดสูง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตมาก่อน หรือมีภาวะขาดน้ำ, หัวใจล้มเหลว

วิธีการใช้ยา ยารักษาความดันโลหิตสูง