หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว monounsaturated fats

เป็นกรดไขมันที่มีธาตุ C ต่อกันด้วย Double bond เพียงหนึ่งตำแหน่ง การรับประทานอาหารไขมันอิ่มตัวจะ เพิ่มระดับไขมัน LDL Cholesterol ร้อยละ4 ในขณะที่รับประทานรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจะลด LDL Cholesterol ได้ ร้อยละ5 และสามารถลดระดับความดันโลหิต ทำให้ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ


ผลดีของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว monounsaturated fats


อาหารที่อุดมไปด้วยไขมัน monounsaturated fatsไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว

พบได้ในพืชและเนื้อสัตว์ โดยมีการศึกษาพบว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจากพืชโดยเฉพาะจากน้ำมันมะกอกจะดีกว่าจากสัตว์

ตัวอย่างอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในอาหาร 100 กรัม

ข้อสำคัญคือน้ำมันทุกชนิดจะให้พลังงานเท่ากันคือ9 กิโลแคลอรี่ต่อน้ำมัน 1 กรัม


คำแนะนำ

เพื่อสุขภาพควรจะใช้น้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว monounsaturated ทดแทนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน polyunsaturated fats และไขมัอิ่มตัว ส่วนน้ำมันทรานซ์ไม่ควรจะรับประทาน

เราจะรับประทานไขมันได้เท่าไร

กรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว

กรดไขมัน Oleic acid เป็นกรดไขมันที่พบบ่อยที่สุดประมาณร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือได้แก่ palmitoleic acid และ vaccenic acid.

เพิ่มเพื่อน

 

Facts about monounsaturated fats

Email this page to a friend Print Facebook Twitter Pinterest

Monounsaturated fat is a type of dietary fat. It is one of the healthy fats, along with polyunsaturated fat. Monounsaturated fats are liquid at room temperature but start to harden when chilled.

Saturated fats and trans fats are solid at room temperature. These unhealthy fats can increase your risk for heart disease and other health problems.

Monounsaturated fats are found in plant foods, such as nuts, avocados, and vegetable oils. Eating moderate amounts of monounsaturated (and polyunsaturated) fats in place of saturated and trans fats can benefit your health.

How Monounsaturated Fats Affect Your Health

Monounsaturated fats are good for your health in several ways:

How Much you can eat

Your body needs some fats for energy and other functions. Monounsaturated fats are a healthy choice.

How much should you get every day? Here are recommendations from the 2020-2025 Dietary Guidelines for Americans:

Eating healthier fats is good for your health. But eating too much fat can lead to weight gain. All fats contain 9 calories per gram of fat. This is more than twice the amount found in carbohydrates and protein.

It is not enough to add foods high in unsaturated fats to a diet filled with unhealthy foods and fats. Instead, replace saturated or trans fats with healthier, unsaturated fats.

Reading Nutrition Labels

All packaged foods have a nutrition label that includes fat content. Reading food labels can help you keep track of how much fat you eat.

Making Healthy Food Choices

Most foods have a combination of all types of fats. Some have higher amounts of healthy fats than others. Foods and oils with higher amounts of monounsaturated fats include:

To get the health benefits, you need to replace unhealthy fats with healthy fats. Here are some ideas:

Alternative Names

Monounsaturated fatty acid; MUFA; Oleic acid; Cholesterol - monounsaturated fat; Atherosclerosis - monounsaturated fat; Hardening of the arteries - monounsaturated fat; Hyperlipidemia - monounsaturated fat; Hypercholesterolemia - monounsaturated fat; Coronary artery disease - monounsaturated fat; Heart disease - monounsaturated fat; Peripheral artery disease - monounsaturated fat; PAD - monounsaturated fat; Stroke - monounsaturated fat; CAD - monounsaturated fat; Heart healthy diet - monounsaturated fat

References

Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2019;73(24):e285-e350. PMID: 30423393 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30423393/.

Hensrud DD, Heimburger DC. Nutrition's interface with health and disease. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020:chap 202.

Mozaffarian D. Nutrition and cardiovascular and metabolic diseases. In: Libby P, Bonow RO, Mann DL, Tomaselli GF, Bhatt DL, Solomon SD, eds. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 12th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2022:chap 29.

U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025. 9th Edition. December 2020. Available at DietaryGuidelines.gov. Accessed September 6, 2022.

Review Date 6/22/2022

Updated by: Stefania Manetti, RD/N, CDCES, RYT200, My Vita Sana LLC - Nourish and heal through food, San Jose, CA. Review provided by VeriMed Healthcare Network. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team.