เม็ดเลือดแดงที่มีขนาดเล็ก Microcytosis

Microcyte หมายถึงเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ ผู้ที่มีโลหิตจางและเซลล์มีขนาดเล็กมักจะมีปริมาณเฮโมโกลบินน้อย ทำให้เมื่อส่องกล้องดูพบว่าสีซีดกว่าเซลล์ปกติ


เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก

สาเหตุที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าปกติ

การแปลผล

หากมีโลหิตจางและเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กจะเรียกว่า microcytic anemia ซึ่งมีสาเหต

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด