Reticulocyte CountReticulocyte

เซลล์เม็ดเลือดแดงชนิด Reticulocyte เป็นเซลล์ตัวอ่อนของเม็ดเลือดแดงอยู่ระหว่างเซลล์ตัวแก่เม็ดเลือดแดงและ nucleated red blood cell ปกติจะพบเซลล์นี้ในปริมาณเล็กน้อยในกระแสเลือด เนื่องจากยังเป็นเซลล์ตัวอ่อน ซึ่งมีร่องรอยของนิวเคลียสเหลือเป็นจุดสีม่วงอมน้ำเงินติดอยู่ (มองด้วยกล้องขยาย จะเห็นคล้ายตาข่าย) มันจึงมีคุณสมบัติยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่เหมือนเม็ดเลือดแดงทั่วไป การที่มี Reticulocyte เข้ามาอยู่ในกระแสเลือดมากกว่าเกณฑ์ปกติ จึงแสดงว่า อาจเกิดความผิดปกติของไขกระดูก ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดการผลิตเม็ดเลือดแดง หรือร่างกายอาจมีการสูญเสียเลือด หรืออาจมีความต้องการออกซิเจนมากผิดปกติ จึงต้องเร่งส่ง Reticulocyte เข้าสู่กระแสเลือด รวมทั้งอาจแสดงว่ากำลังเกิดโรคโลหิตจาง

ค่าปกติของ Reticulocyte Count

Reticulocyte Count : 0.5 – 2.0 % ของ RBC หรือ 30,000-130,000 per microliter.

จุดประสงค์เพื่อ

 • เป็นการหาสาเหตุของโลหิตจางหากผลเลือด  CBCRBC counthemoglobin หรือ hematocrit
 • เพื่อประเมินการทำงานของไขกระดูก ว่าสามารถตอบสนองต่อภาวะโลหิตจางได้หรือไม่
 • เพื่อเป็นการแยกหาสาเหตุของโลหิตจางที่
 • เป็นการติดตามการตอบสนองต่อการรักษาของโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กค่ะ
 • ดูการตอบสนองของไขกระดูกหลังจากรักษาด้วยเคมีบำบัด
 • เป็นการติดตามการทำงานของไขกระดูกหลังจากที่มีการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก

วิธีการตรวจ

การตรวจนไม่อยากเพียงแค่หยดเลือด 1 หยดลงในแผ่นสไลด์ แล้วนับจำนวนเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนต่อเม็ดเลือดแดงตัวแก่100ตัว การรายงานจะรายงานเป็น

 • Reticulocyte (%) = [Number of Reticulocytes / Number of total Red Blood Cells] X 100

การตรวจอื่นๆที่มักจะตรวจเมื่อพบว่าค่า Reticulocyte Count ผิดปกติ

 • การตรวจหาปริมาณเหล็กในเลือด
 • ตรวจหาปริมาณวิตามิน Vitamin B12 และกรด Folate
 • เอ็นไซม์ G6PD
 • ฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง Erythropoietin
 • บางรายอาจจะต้องเจาะไขกระดูก bone marrow aspiration and biopsy 

แพทย์จะสั่งตรวจ reticulocyte count เมื่อไร

 • ผลการตรวจ  CBC พบว่ามีการลดลงของจำนวนเม็ดเลือดแดง มีการลดลงของเฮมาโกลบิน  hemoglobinมีการลดลงของความเข้มข้นของเลือด  hematocrit
 • แพทย์ต้องการประเมินการทำงานของไขกระดูก
 • ผู้ที่มีอาการของภาวะโลหิตจาง หรือเลือดออกเรื้อรัง ซึ่งจะมีอาการ ซีด เหนื่อยง่าย หายใจหอบ เพลีย ขาดพลัง
 • ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงเช่น  iron deficiency anemia, vitamin B12 or folate deficiency, หรือ  kidney disease และอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อประเมินผลการรักษา
 • ผู้ที่จะต้องรักษาด้วยเคมีหรือรังสีบำบัด
 • ผู้ที่จะทำการปลูกถ่ายไขกระดูก

การแปลผล

การแปลผลเลือดจะต้องแปลผลร่วมกับการตรวจเลือดอื่นๆเช่น  CBCRBC counthemoglobin  hematocrit โดยหลักแล้ว reticulocyte count จะบ่งบอกการทำงานของไขกระดูก หากพบว่ามีโลหิตจางค่า reticulocyte count ควรจะสูงขึ้น

ค่า reticulocyte count ที่สูงมีสาเหตุ

 • การมีเลือดออกหรือเสียเลือดเช่นเลือดออกทางเดินอาหาร การแท้งบุคร ริดสีดวง ค่า reticulocyte count จะขึ้นภายใน 2-3วันหลังจากมีการเสียเลือด สำหรับผู้ที่เสียเลือดเรื้อรังก็จะมีปริมาณ reticulocyte count สูงอยู่ตลอดเวลา
 • โรคโลหิตจางที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดง Hemolytic anemia เช่น thalassemia, G6PD SLE
 • เม็ดเลือดแดงแตกในทารก Hemolytic disease of the newborn
 • หลังจากมีเลือดออก หรือภาวะขาดออกซิเจน
 • ระยะฟื้นตัวจากการให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษา
 • เม็ดเลือดแดงอาจถูกทำลายจากเหตุต่าง ๆ เชน จากระบบภูมิคุ้มกัน หรือจากโรคของ เฮโมโกลบิน หรือจากโรคม้ามโต
 • การตอบสนองต่อการรักษาอาการขาดธาตุเหล็ก วิตามิน บี 12 หรือฟอเลต อาจมีการกระตุ้นให้

หากตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นโลหิตจางแต่ reticulocyte count ไม่ขึ้นแสดงว่าจะมีปัญหาในขบวนการผลิตเม็ดเลือดแดง เช่นโรคที่ไขกระดูก หรือขาดวิตามินหรือแร่ธาตุที่สำคัญ หรือขาดฮอร์โมนค่า reticulocyte count ที่ต่ำมีสาเหตุ

 • ขาดธาตุเหล็ก
 • โรค Pernicious anemia หรือขาดกรดโฟลิก folic acid deficiency
 • ไขกระดูกฝ่อ Aplastic anemia
 • ได้รับรังสีรักษา Radiation therapy หรือเคมีบำบัด
 • ไขกระดูกทำงานผิดปกติเนื่องจากการติดเชื้อ หรือเนื้องอกอาจกำลังเป็นโรคมะเร็ง
 • เป็นโรคไตวายรุนแรง kidney disease
 • อาจเกิดโรคไขกระดูกล้มเหลว (bone marrow failure)
 • ยา

Hemoglobin |  Hematocrit |  Red blood cell  |  Inclusion body  |  เม็ดเลือดแดง |  Reticulocyte count |  MCV | MCHC |  MCH |  ลักษณะเม็ดเลือดแดง |  เกล็ดเลือด |  เม็ดเลือดขาว |  Neutrophil |  Lymphocyte |  Eosinophil |  Monocyte |  Basophil  Rh |  กรุปเลือด

แสดงว่าร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงออกมามากซึ่งอาจจะมีสาเหตุ

 • โรคหัวใจแต่กำเนิดทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน
 • ภาวะขาดน้ำ
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคไขกระดูกที่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงมาก

หากค่าเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ

 • มีเลือดออด
 • โรคไต
 • ไขกระดูกไม่ทำงาน
 • ขาดสารอาหาร เช่นธาตุเหล็ก วิตามินบี12 กรดโฟลิก
 • คนตั้งครรภ์เนื่องจากคนท้องมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด

เพิ่มเพื่อน