หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ค่าเฉลี่ยปานกลางของความเข้มข้นของเฮโมโกลบิน MCHC


MCHC ย่อมาจากคำเต็มว่า "mean corpuscular hemoglobin concentration"ค่าเฉลี่ยปานกลางของความเข้มข้นของเฮโมโกลบินในแต่ละเซลล์เม็ดเลือดแดง"

ค่าปกติของ

การคำนวณค่า MCH

การคำนวณค่า MCHC และ MCH จะคำนวณจากค่า hemoglobin (Hgb), hematocrit (Hct), และจำนวนเม็ดเลือดแดง RBC count:

ค่า MCHC สูงเกินไป แสดงว่า

ค่า MCHC ต่ำเกินไป แสดงว่า

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด