ค่าเฉลี่ยปานกลางของความเข้มข้นของเฮโมโกลบิน MCHC


MCHC ย่อมาจากคำเต็มว่า "mean corpuscular hemoglobin concentration"ค่าเฉลี่ยปานกลางของความเข้มข้นของเฮโมโกลบินในแต่ละเซลล์เม็ดเลือดแดง"

ค่าปกติของ

  • MCV: 80 - 100 femtoliter
  • MCH: 27 - 31 picograms/cell
  • MCHC: 32 - 36 grams/deciliter

การคำนวณค่า MCH

การคำนวณค่า MCHC และ MCH จะคำนวณจากค่า hemoglobin (Hgb), hematocrit (Hct), และจำนวนเม็ดเลือดแดง RBC count:

  • MCHC = Hgb/Hct
  • MCH = Hgb/RBC count

ค่า MCHC สูงเกินไป แสดงว่า

  • มีความผิดปกติที่ผนังเม็ดเลือดแดงเช่น "จานเว้าสองด้าน" (biconcave disk) หรือจนอาจกลายเป็นรูปทรงกลม (spherocytosis)
  • ร่างกายขาดน้ำ เช่นท้องร่วง หรืออาเจียน

ค่า MCHC ต่ำเกินไป แสดงว่า

  1. โรคขาดธาตุเหล็ก (hypochromia)
  2. โรคโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็ก หรือขาดวิตามินบี 6 (pyridoxine)
  3. โรคโลหิตจางชนิดธาลาสซีเมีย (thalassemia)

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด