เซลล์เม็ดเลือดขาว Monocyte


Monocytes เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ร่วมกันทำงานกับเม็ดเลือดขาวอื่นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งเชื้อโรค Monocytes เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สร้างจากไขกระดูกและเข้าสู่กระแสเลือดมีประมาณร้อยละ 1-10(200-600 monocytes per microliter of blood) หลังจากนั้นเซลล์ monocyte จะเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะต่างๆ เช่นม้าม ตับ ปอด ไขกระดูกซึ่งจะเจริญเป็นเซลล์ Macrophage

macrophages

หรือ dendritic cells ทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการนำเซลล์ที่ตาย ทำลายเซลล์มะเร็ง และเสริมภูมิคุ้มกันโรคป้องกันโรคต่างๆโดยผ่านกระบวนการ

  • phagocytosis เซลล์ macrophages จะรับเอาเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเซลล์ หลังจากนั้นจึงเกิดกระบวนการย่อยสลายเชื้อโรค
  • antigen presentation เซลล์ macrophage เมื่อย่อยสลายเชื้อโรคจะมีการสร้าง antigen ของเชื้อโรค เพื่อให้เซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆรู้จักเชื้อโรคนี้ ซึ่งจะทำให้การฆ่าเชื้อโรคทำได้อย่างรวดเร็ว
  • cytokine production เป็นสารที่หลั่งจาก macrophage เพื่อที่จะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวมายังบริเวณที่เกิดโรค

 

สาเหตุที่ทำให้มีการสร้าง Monocyte เพิ่มขึ้น

 

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด