เซลล์เม็ดเลือดขาว Monocyte


Monocytes เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ร่วมกันทำงานกับเม็ดเลือดขาวอื่นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งเชื้อโรค Monocytes เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สร้างจากไขกระดูกและเข้าสู่กระแสเลือดมีประมาณร้อยละ 1-10(200-600 monocytes per microliter of blood) หลังจากนั้นเซลล์ monocyte จะเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะต่างๆ เช่นม้าม ตับ ปอด ไขกระดูกซึ่งจะเจริญเป็นเซลล์ Macrophage

macrophages

หรือ dendritic cells ทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการนำเซลล์ที่ตาย ทำลายเซลล์มะเร็ง และเสริมภูมิคุ้มกันโรคป้องกันโรคต่างๆโดยผ่านกระบวนการ

 

สาเหตุที่ทำให้มีการสร้าง Monocyte เพิ่มขึ้น

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด