การตรวจ Rh Grouping


เป็นการตรวจให้ทราบว่าเป็นเลือด Rh(+) หรือ Rh(-) เนื่องจากจะเป็นข้อมูลสำคัญในการบริจาค หรือรับบริจาค (ให้) เลือด และสำหรับการตั้งครรภ์

กรุปเลือดที่มีความสำคัญมากคือกรุป ABO รองลงมาคือกรุป Rh Grouping Rhจะมี Antigen ทั้งหมด 49 ชนิด แต่ที่มีความสำคัญคือ  RhD ซึ่งถ้ามีจะเรียกว่า Rh positive หากไม่มีการสร้าง Antigen จะเรียกว่า Rh negative คนส่วนใหญ่จะเป็นชนิด Rh positive ประมาณร้อยละ 85-99 แล้วแต่เชื้อชาติ

ความสำคัญของ Rh Grouping

ความสำคัญของ Rh Grouping มีอยู่สองประการคือ

  1. การให้เลือดหากได้มีการให้เลือดที่มี Rh Grouping เหมือนกันก็จะลดภาวะเม็ดเลือแดงแตกเนื่องจาก Rh Grouping ต่างกัน
  2. การตั้งครรภ์ สำหรับคุณแม่ที่มี Rh negative และลูกมี Rh positive หากมีเลือดของลูกไปหาเลือดแม่ เลือดคุณแม่ก็จะสร้างภูมิต่อ Rh positive ซึ่งจะทำให้ทารกมีเล็ดเลือดแดงแตก อ่านเรื่องการตั้งครรภ์และ Rh

การให้เลือดนอกจากจะคำนึงถึงกลุ่มเลือดแล้วยังต้องคำนึงถึง Rh factor ด้วยซึ่งคนส่วนส่วนใหญ่จะเป็นชนิด Rh positive

 
Caucasians
African American
Hispanic
Asian
O +
37%
47%
53%
39%
O -
8%
4%
4%
1%
A +
33%
24%
29%
27%
A -
7%
2%
2%
0.5%
B +
9%
18%
9%
25%
B -
2%
1%
1%
0.4%
AB +
3%
4%
2%
7%
AB -
1%
0.3%
0.2%
0.1%

การให้เลือดจะต้องมีกลุ่ม Rh เหมือนกันจึงจะให้ได้

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด