หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดแดง mean corpuscular volume (MCV)


MCV ย่อมาจากคำเต็มว่า "mean corpuscular volume" หมายถึงปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดแดง 1 เซลล์ หรือเป็นค่าเฉลี่ยปานกลางของปริมาตรเซลล์เม็ดเลือดแดงจำนวน 1 เซลล์" จะเป็นค่าที่บอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก

ค่าปกติของ MCV

ค่าของ MCV จะแปรผันตามอายุและเพศ ค่าปกติมีดังนี้

หากตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นโลหิตจางโดยมีค่า Hematocrit ต่ำกว่าค่าปกติ เราจะแบ่งโลหิตจางออกเป็นสามประเภทคือ

โลหิตจางที่มีค่า MCV ปกติnormocytic anemia

สาเหตุของโรคโลหิตจางที่มีค่า MCV ปกติได้แก่

โลหิตจางที่มีค่า MCV น้อยกว่าปกติ(เซลล์เม็ดเลือดแดงเล็ก) (microcytic anemia)

โรคที่เป็นสาเหตุได้แก่

MCV Cutoffs for Microcytic Anemia

โลหิตจางที่มีค่า MCVมากกว่าปกติ(เซลล์เม็ดเลือดแดงใหญ่) (macrocytic anemia)

สาเหตุของโรคโลหิตจางที่เม็ดเลือดแดงใหญ่กว่าปกติได้แก่

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด