ปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดแดง mean corpuscular volume (MCV)


MCV ย่อมาจากคำเต็มว่า "mean corpuscular volume" หมายถึงปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดแดง 1 เซลล์ หรือเป็นค่าเฉลี่ยปานกลางของปริมาตรเซลล์เม็ดเลือดแดงจำนวน 1 เซลล์" จะเป็นค่าที่บอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก

ค่าปกติของ MCV

ค่าของ MCV จะแปรผันตามอายุและเพศ ค่าปกติมีดังนี้

 1. ทารก: 95 to 121 fl
 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี: 70- 86 fl
 3. เด็ก 12- 18 ปี
  1. เด็กชาย: 78 - 98
  2. เด็กหญิง: 78 - 102
 4. ผู้ใหญ่: 78 to 98 fl

หากตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นโลหิตจางโดยมีค่า Hematocrit ต่ำกว่าค่าปกติ เราจะแบ่งโลหิตจางออกเป็นสามประเภทคือ

โลหิตจางที่มีค่า MCV ปกติnormocytic anemia

สาเหตุของโรคโลหิตจางที่มีค่า MCV ปกติได้แก่

 1. เซลล์เม็ดเลือดแดงมีจำนวนน้อย อาจมีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง (malignancy) หรือการผลิตเม็ด เลือดของไขกระดูกเกิดความผิดปกติ (ผลิตเม็ดเลือดได้ขนาด แต่ผลิตได้จำนวนน้อยเกินไป)
 2. อาจมีโรคไตหรือโรคตับ
 3. อาจเกิดมีการตกเลือดมากเกินไป (excessive bleeding)
 4. อาจเกิดสภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่าย (hemolysis of the red blood cells)

โลหิตจางที่มีค่า MCV น้อยกว่าปกติ(เซลล์เม็ดเลือดแดงเล็ก) (microcytic anemia)

โรคที่เป็นสาเหตุได้แก่

 1. โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 2. โรคธัลรัสซีเมีย
 3. โรคที่มีความผิดปกติของเฮโมโกลบิน
 4. โลหิตจางจากโรคเรื้อรังต่างๆ
 5. โลหิตจางจากโรคไตวายเรื้อรัง
 6. โลหิตจางจากสารตะกั่วเป็นพิษ
 7. Sideroblastic Anemia

MCV Cutoffs for Microcytic Anemia

 1. Age 1-2 years: <77 fl (CDC)
 2. Age 3-5 years: <79 fl (CDC)
 3. Age 6-11 years: <80 fl (CDC)
 4. Age 12-15 years: <82 fl (CDC)
 5. Age >15 years: <85 fl (CDC)

โลหิตจางที่มีค่า MCVมากกว่าปกติ(เซลล์เม็ดเลือดแดงใหญ่) (macrocytic anemia)

สาเหตุของโรคโลหิตจางที่เม็ดเลือดแดงใหญ่กว่าปกติได้แก่

 1. ขาดวิตามินบี12
 2. ขาดกรดโฟลิก
 3. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 4. โรคตับ
 5. โรคไขกระดูก
 6. Myelofibrosis
 7. Reticulocytosis
 8. ต่อมไทรอบด์ทำงานน้อย

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด