ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเฮโมโกลบิน MCH


Mean corpuscular hemoglobin (MCH) หมายถึงค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเฮโมโกลบิน (Hb)ในเซลล์เม็ดเลือดแดง 1 เซลล์

ค่าปกติของ MCH

การคำนวณค่า MCH

การคำนวณค่า MCHC และ MCH จะคำนวณจากค่า hemoglobin (Hgb), hematocrit (Hct), และจำนวนเม็ดเลือดแดง RBC count:

การนำค่า MCH มาใช้

หากตรวจค่า Hematocrit แล้วพบว่ามีโลหิตจาง เราจะมาดูค่า MCH หากน้อยกว่าปกติเรียกว่า hypochromic

ขนาดเม็ดเลือดแดง

ค่า MCH สูงเกินไป แสดงว่า

ค่า MCH ต่ำเกินไป แสดงว่า

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด