ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเฮโมโกลบิน MCH


Mean corpuscular hemoglobin (MCH) หมายถึงค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเฮโมโกลบิน (Hb)ในเซลล์เม็ดเลือดแดง 1 เซลล์

ค่าปกติของ MCH

 • MCV: 80 - 100 femtoliter
 • MCH: 27 - 31 picograms/cell
 • MCHC: 32 - 36 grams/deciliter

การคำนวณค่า MCH

การคำนวณค่า MCHC และ MCH จะคำนวณจากค่า hemoglobin (Hgb), hematocrit (Hct), และจำนวนเม็ดเลือดแดง RBC count:

 • MCHC = Hgb/Hct
 • MCH = Hgb/RBC count

การนำค่า MCH มาใช้

หากตรวจค่า Hematocrit แล้วพบว่ามีโลหิตจาง เราจะมาดูค่า MCH หากน้อยกว่าปกติเรียกว่า hypochromic

 • MCH น้อยกว่าค่าปกติ: hypochromic anemia
 • MCH อยู่ในช่วงปกติ: normochromic anemia
 • MCH มากกว่าค่าปกติ: hyperchromic anemia

ค่า MCH สูงเกินไป แสดงว่า

 • เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่(MCV มีขนาดใหญ่) เนื่องจากมีปริมาณฮีโมโกลบินในเซลล์มาก
 • โรคโลหิตจางที่ขาดวิตามินบี12

ค่า MCH ต่ำเกินไป แสดงว่า

 • มีความผิดปกติของฮีโมโกลบิน เช่นโรคThalassemia
 • โรคโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็ก

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด