รูปร่างเม็ดเลือดแดง RBC Morphology


RBC Morphology หมายถึง หมายถึงรูปร่างของเม็ดเลือดแดงซึ่งในรายงานจะกล่าวถึงสีของเม็ดเลือดแดง ความเข้มของเม็ดเลือดแดง ขนาดของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดแดงตัวอ่อน และอื่นๆ

  1. ขนาด ของเซลล์เม็ดเลือดแดง
  2. รูปร่าง ของเซลล์เม็ดเลือดแดง
  3. ผนังเซลล์ หรือผิวและสีของเซลล์เม็ดเลือดแดง

ความผิดปกติของขนาดเม็ดลือดแดง

ความผิดปกติเกี่ยวผิวและสีของเม็ดเลือดแดง

ความผิดปกติเกี่ยวกับรูปร่างของเม็ดเลือดแดง

การย้อมติดสีของเม็ดเลือดแดง

ขึ้นกับปริมาณของ  hemoglobin

ที่มีในเซลล์ แบ่งชนิดการติดสีได้ดังนี้:-

    - Normochromia

    - Hypochromia

    - Polychromasia

    - Hyperchromia

  ในบางรายสามารถพบเม็ดเลือดแดง

ติดสีแตกต่างกันมากกว่าหนึ่งชนิดเรียกว่า

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด