เซลล์เม็ดเลือดแดง Ovalocyte


Ovalocytes (Elliptocytes) ลักษณะของเม็ดเลือดแดงจะเป็นรูปไข่ หรือรูปบุหรี่ซิกการ์ พบได้ปกติน้อยกว่า1%

เม็ดเลือดแดงรูปไข่

แต่ในภาวะผิดปกติจะพบจำนวนมากเรียกภาวะนี้ว่า ovalocytosis พบได้ในผู้ป่วย hemolytic anemia, ภาวะ hereditary ovalocytosis จะพบ ovalocyte สูงถึง 50 - 90 % ในกลุ่มภาวะโลหิตจาง อาจพบเพิ่มขึ้นถึง 10% โดยเฉพาะในภาวะขาดไวตามิน บี 12 หรือขาดธาตุเหล็ก และภาวะโลหิตจางจากมะเร็งเม็ดเลือด ส่วนในรายที่เป็นกรรมพันธุ์นั้นพบ ovalocyte ได้ 25-90% ของเม็ดเลือดแดงทั้งหมด

ถ้าพบมากกว่าปกติ เกิดจากสาเหตุดังนี้

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด