การนับจำนวนเม็ดเลือดแดง


การนับจำนวนเม็ดเลือดแดงเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด หากจำนวนน้อยกว่าค่าปกติจะเรียกว่าโลหิตจาง anemia หากจำนวนเกินค่าปกติจะเรียกว่า polycythaemia

ค่าปกติของจำนวนเม็ดเลือดแดง

 • ผู้ชาย 4.7-6.1 million cells per microlitre (cells/mcL)
 • ผู้หญิง 4.2-5.4 million cells/mcL

การแปลผล

หากค่าเม็ดเลือดแดงมาก

แสดงว่าร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงออกมามากซึ่งอาจจะมีสาเหตุ

 • โรคหัวใจแต่กำเนิดทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน
 • ภาวะขาดน้ำ
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคไขกระดูกที่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงมาก

หากค่าเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ

 • มีเลือดออด
 • โรคไต
 • ไขกระดูกไม่ทำงาน
 • ขาดสารอาหาร เช่นธาตุเหล็ก วิตามินบี12 กรดโฟลิก
 • คนตั้งครรภ์เนื่องจากคนท้องมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด