เซลล์เม็ดเลือดแดง Schistocyte


Schistocyte เป็นเศษเม็ดเลือดแดง( Fragmented cell) รูปร่างไม่แน่นอนขนาดเล็กกว่าปกต อาจเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปรี ชื่อว่าเกิดจากขบวนการ fragmentation และถูกกำจัด

สาเหตุ

ในกรณีหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก มีความชำรุดจนผนังมีความขรุขระ ทำให้เป็นอันตรายต่อเม็ดเลือดแดงถูกตัด หรือถูกเฉือนให้แยกจากกัน เกิดเป็นเศษของเม็ดเลือดแดง พบในภาวะที่มีการทำลายเม็ดเลือดแดงเช่น

  • thalassemia
  • microangiopathic hemolytic anemia
  • disseminated intravascular coagulation (DIC)
  • thrombotic thrombocytopenic purpura  (TTP)
  • Drugs
  • Chemical

The presence of fragmented cells (schistocytes) may be due to:

Schistocytes (fragmented red cells) เป็นเศษของเม็ดเลือดแดงที่มีฮีโมโกลบินหลุดสลายไปบางส่วน ทำให้เม็ดเลือดแดงมีหลายรูปร่าง พบได้ในภาวะการทำลายเม็ดเลือดแดงเนื่องจากมีการอุดตันในเส้นเลือด (intravascular coagulation), มีหลอดเลือดเทียมที่หัวใจ โรคจากหลอดเลือด หรือการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงจากการรับเลือด

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด