เซลล์เม็ดเลือดแดง Target cell


Target cell เป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตรงกลางจะติดสีกลม วงต่อมาจะติดสีจางๆหรือไม่ติดเลย ส่วนวงริมนอกสุดก็จะติดสีลักษณะเหมือนเป้าหรือตาวัว (bulls eye) เซลล์เหล่านี้จะมีขนาดเล็ก และมีเฮโมโกลบินน้อย Hypochromia

สาเหตุของเซลล์ Target cell

  • โรคของเฮโมโกลบิน hemoglobinopathies เช่น thalassemia ซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อย
  • ภาวะหลังตัดม้าม postsplenectomy state
  • โรคขาดธาตุเหล็ก iron deficiency
  • โรคตับ
  • Deficiency of enzyme LCAT
  • Lecithin-choresterol acyl transferase

หากเจาะเลือดเจอภาวะนี้จะต้องตรวจ hemoglobin electrophoresis ตรวจการทำงานของตับ liver function evaluation ตรวจหาระดับเหล็กในเลือด serum iron ตรวจหาไขมันในเลือด serum lipid profile

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด