เซลล์เม็ดเลือดแดง Tear drop cell


Tear drop cell เป็นเซลล์รูปร่างเหมือนหยดน้ำ สันนิษฐานว่าเกิดจากม้าม เมื่อเม็ดเลือดแดงที่ไม่สมบูรณ์มี inclusion  bodies ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของ Hb หรือฮีโมโกลบินถูกออกซิไดส์ จะถูกม้ามจัดการ เซลล์เม็ดเลือดแดงมักจะตัวเล็ก และมีhemoglobin น้อย hopochromasia

สาเหตุใดของ Tear drop cell

  • Myelofibrosis with myeloid metaplasia
  • โรคโลหิตจางชนิดธาลาสซีเมีย (thalassemia)
  • พังผืดเกาะไขกระดูก (bone marrow fibrosis)
  • โรคโลหิตจางเพราะเม็ดเลือดโต (megaloblastic anemia)
  • ขาดธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 หรือกรดฟอลิก
  • โรคไตวาย
  • tuberculosis
  • เม็ดเลือดแดงแตก
  • hypersplenism
  • ลักษณะเซลล์ Teardrop cellsเป็นลักษณะของไขกระดูกทำงานผิดปกติ bone marrow dysfunction.

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด