เซลล์เม็ดเลือดแดงขนาดปกติ Normocytosis


เม็ดเลือดแดงขนาดปกติ

เมื่อผลตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดงบอกว่าเป็น Normocyte หมายถึงเม็ดเลือดแดงมีขนาดปกติคือจะมีค่า

การแปลผล

หากตรวจพบว่ามีโลหิตจางที่มีขนาดของเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดปกติจะเรียกว่า Normocytosis Anemia ซึ่งจะมีสาเหตุดังนี้

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด