Anisocytosis คือลักษณะที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดไม่เท่ากัน


anisocytosis

คนปกติจะมีขนาดเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดเท่าๆกัน Anisocytosis คือลักษณะที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดไม่เท่ากัน ใหญ่บ้างเล็กบ้างและปกติ คละเคล้ากันไปในแต่ละ field ที่ส่องกล้อง ไม่พบในคนปกติแต่มักจะพบในรายที่มีภาวะการทำลายเม็ดเลือดแดงก่อนอายุไข และ ม้ามทำงานผิดปกติ นอกจากนั้นมีการตรวจเพื่อยืนยันว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดไม่เท่ากันได้แก่การตรวจ "red blood cell distribution width" (RDW) คือ การตรวจหาค่าการ กระจายตัวของขนาดเม็ดเลือดแดง ค่าปกติ  RDW  =  11.5 – 14.5 % ค่าใด ๆ ที่ RDW ที่สูงกว่าค่าปกติในข้อ 11.5 – 14.5 %จะถือว่ามีสภาวะ Anisocytosis หรือมีจำนวนเซลล์เม็ด เลือดแดงที่ปรากฏขนาดไม่เสมอเหมือนกันมากกว่าปกติ

การแบ่งชนิดของ Anisocytosis

การแบ่งชนิดของ Anisocytosis จะแบ่งตามขนาดของเม็ดเลือดแดงโดยใช้  MCV ซึ่งแบ่งออกเป็น

 • Anisocytosis และมีเซลล์เม็ดลือดแดงมีขนาดเล็ก microcytosis ได้แก่โรค ขาดธาตุเหล็ก Iron deficiency ,sickle cell anemia
 • Anisocytosis และมีเซลล์เม็ดลือดแดงมีขนาด macrocytosis ได้แก่โลหิตจางจากขาดกรดโฟลิกหรือวิตามินบี12 โรคเม็ดเลือดแดงแตกก่อนวัย( autoimmune hemolytic anemia) การให้เคมีบำบัด cytotoxic chemotherapy,โรคตับเรื้อรัง  Chronic liver disease
 • Anisocytosis โดยที่มีขนาดเม็ดเลือดแดงปกติ ได้แก่โรค เริ่มขาดธาตุเหล็ก เริ่มขาดวิตามินบี12หรือกรดโฟลิก

อาการของโรคแอนไอไซโทซิส

ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำให้เกิด anisocytosis RBCs อาจเป็น:

อาการหลักของ anisocytosis คืออาการโลหิตจางและความผิดปกติของเลือดอื่น ๆ :

 • ความอ่อนแอ

 • ความเหนื่อยล้า

 • ผิวสีซีด

 • หายใจถี่

อาการหลายอย่างเป็นผลมาจากการส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายลดลง

Anisocytosis ในทางกลับกันถือเป็นอาการของความผิดปกติของเลือดหลายอย่าง

สาเหตุของ anisocytosis

Anisocytosis มักเป็นผลมาจากภาวะอื่นที่เรียกว่าโรคโลหิตจาง. ในภาวะโลหิตจาง RBCs ไม่สามารถนำพาออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายได้เพียงพอ อาจมีอาร์บีซีน้อยเกินไป เซลล์อาจมีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจมีสารประกอบสำคัญที่เรียกว่าฮีโมโกลบินไม่เพียงพอ

โรคโลหิตจางมีหลายประเภทที่สามารถนำไปสู่ ​​RBCs ที่มีขนาดไม่เท่ากัน ได้แก่ :

 • โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก: นี่เป็นรูปแบบของโรคโลหิตจางที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ ทั้งจากการสูญเสียเลือดหรือการขาดอาหาร มักส่งผลให้เกิด microcytic anisocytosis

 • โรคโลหิตจางเซลล์เคียว: โรคทางพันธุกรรมนี้ส่งผลให้ RBCs มีรูปร่างเป็นเสี้ยวผิดปกติ

 • โรคธาลัสซีเมีย: นี่คือโรคเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งร่างกายสร้างฮีโมโกลบินผิดปกติ มักส่งผลให้เกิด microcytic anisocytosis

 • โรคโลหิตจาง hemolytic autoimmune: ความผิดปกติกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำลายเม็ดเลือดแดงโดยไม่ได้ตั้งใจ

 • โรคโลหิตจางเมกาโลบลาสติก: เมื่อมี RBCs น้อยกว่าปกติและ RBCs มีขนาดใหญ่กว่าปกติ (macrocytic anisocytosis) จะส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง มักเกิดจากการขาดโฟเลตหรือวิตามินบี 12

 • โรคโลหิตจางที่เป็นอันตราย: โรคโลหิตจางชนิด macrocytic เกิดจากร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินบี 12 ได้ โรคโลหิตจางที่เป็นอันตรายเป็นโรคภูมิต้านทานผิดปกติ

ความผิดปกติอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิด anisocytosis ได้แก่:

 • myelodysplastic
 • โรคตับเรื้อรัง

 • ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

นอกจากนี้ ยาบางชนิดที่ใช้รักษามะเร็งหรือที่เรียกว่ายาเคมีบำบัดที่เป็นพิษต่อเซลล์ อาจส่งผลให้เกิดภาวะอะนิไซโทซิส (anisocytosis)

Anisocytosis อาจพบได้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งบางชนิด

การวินิจฉัย anisocytosis

Anisocytosis มักได้รับการวินิจฉัยในCBC

หากพบว่ามีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง แพทย์ของคุณอาจต้องการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ RBCs ของคุณมีขนาดไม่เท่ากัน พวกเขามักจะถามคำถามเกี่ยวกับคุณประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว เช่นเดียวกับของคุณเอง อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีอาการอื่น ๆ หรือกำลังใช้ยาอยู่ แพทย์อาจถามคำถามเกี่ยวกับอาหารของคุณด้วย

การตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ อาจรวมถึง:

วิธีการรักษา anisocytosis

การรักษา anisocytosis ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำให้เกิดสภาพ ตัวอย่างเช่น ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีวิตามินบี 12 โฟเลตหรือธาตุเหล็กต่ำอาจรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารเสริมและเพิ่มปริมาณวิตามินเหล่านี้ในอาหารของคุณ

ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางประเภทอื่น เช่น โรคโลหิตจางชนิดรูปเคียวหรือโรคธาลัสซีเมีย อาจต้องได้รับการถ่ายเลือดเพื่อรักษาสภาพของตน ผู้ที่เป็นโรค myelodysplastic อาจจำเป็นต้องปลูกถ่ายไขกระดูก

Anisocytosis ในการตั้งครรภ์

Anisocytosis ในระหว่างตั้งครรภ์มักเกิดจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สตรีมีครรภ์มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากต้องการธาตุเหล็กมากขึ้นเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงสำหรับทารกที่กำลังเติบโต

 แสดงให้เห็นว่าการทดสอบ anisocytosis สามารถเป็นวิธีการตรวจพบการขาดธาตุเหล็กในช่วงต้นของการตั้งครรภ์

หากคุณกำลังตั้งครรภ์และเป็นโรคแอนไอไซโทซิส แพทย์ของคุณอาจต้องการทดสอบอื่นๆ เพื่อดูว่าคุณเป็นโรคโลหิตจางหรือไม่ และเริ่มรักษาทันที ภาวะโลหิตจางอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้:

 • ทารกในครรภ์อาจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

 • คุณอาจเหนื่อยมากเกินไป

 • เดอะความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

ภาวะแทรกซ้อนของ anisocytosis

หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา ภาวะอะนิไซโทซิสหรือสาเหตุที่แท้จริงอาจนำไปสู่:

 • ระดับเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำ

 • ความเสียหายของระบบประสาท

 • อัตราการเต้นของหัวใจอย่างรวดเร็ว

 • ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ รวมถึงความพิการแต่กำเนิดที่ร้ายแรงในไขสันหลังและสมองของทารกในครรภ์ที่กำลังพัฒนา (ความบกพร่องของหลอดประสาท)

สรุป

แนวโน้มระยะยาวสำหรับ anisocytosis ขึ้นอยู่กับสาเหตุของมันและคุณได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเพียงใด ตัวอย่างเช่น โรคโลหิตจางมักรักษาให้หายได้ แต่อาจเป็นอันตรายได้หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา โรคโลหิตจางที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม (เช่น โรคโลหิตจางชนิดรูปเคียว) จะต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต

หญิงตั้งครรภ์ที่มี anisocytosis ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างจริงจังเนื่องจากโรคโลหิตจางอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ได้

 

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด

วันที่ 21/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน